Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 Nasza Gmina
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · · Ewidencja ludności
  · · · Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach
  · · · Liczba mieszkańców w poszczególnych latach
  · · Grunty Gminy Stara Biała
  · · · Podział gruntów ze względu na przeznaczenie
  · · · Podział gruntów rolnych ze względu na przeznaczenie
  · · · Podział gruntów ornych ze względu na klasy gleby
  · · · Liczba gospodarstw według powierzchni
  · · Wykaz dróg na terenie Gminy Stara Biała
  · · · Wykaz dróg kategorii: drogi gminne kategorii L
  · · · Wykaz dróg kategorii: drogi gminne wewnętrzne
  · · · Wykaz dróg kategorii: drogi powiatowe
  · · · Wykaz dróg kategorii: drogi wojewódzkie
  · · · Wykaz dróg kategorii: drogi krajowe
  · Zakres działania i zadania gminy
 Władze i struktura
  · Rada Gminy
  · · Zadania i uprawnienia Rady
  · · Skład Rady
  · · · 2014-2018
  · · · 2010-2014
  · · · 2006-2010
  · · Komisje Rady Gminy
  · · · 2014-2018
  · · · · Skład Komisji
  · · · · Plan pracy Komisji
  · · · · · 2018
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · · · 2017
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · · · 2016
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · · · 2015
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · 2010-2014
  · · · · Skład Komisji
  · · · · Plan pracy Komisji
  · · · · · 2014
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · · · 2013
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · · · 2012
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · · · 2011
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · · Przedmiot działania poszczególnych Komisji Rady Gminy
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Budżetowa
  · · · · · Komisja Polityki Społecznej
  · · · 2006-2010
  · · · · Skład Komisji
  · · · · Plan pracy Komisji
  · · · · · 2010
  · · · · · · Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Budżetowej
  · · · · · · Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
  · · · · Przedmiot działania poszczególnych Komisji Rady Gminy
  · · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Komisja Budżetowa i Komisja Polityki Społecznej
  · · Zaproszenia na sesje i projekty uchwał
  · · · 2014-2018
  · · · 2010-2014
  · · · 2006-2010
  · · Uchwały
  · · Protokoły z obrad Rady Gminy
  · · · 2014-2018
  · · · 2010-2014
  · · · 2006-2010
  · · Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy
  · · · Rok 2016
  · · · Rok 2015
  · · · Rok 2014
  · · · Początek kadencji 2014-2018
  · · · Koniec kadencji 2010-2014
  · · · Rok 2013
  · · · Rok 2012
  · · · Rok 2011
  · · · Rok 2010
  · · · Początek kadencji 2010-2014
  · · · Koniec kadencji 2006-2010
  · · · Rok 2009
  · · · Rok 2008
  · · · Rok 2007
  · · · Rok 2006
  · · · Początek kadencji 2006-2010
  · · · Koniec kadencji 2002-2006
  · · · Rok 2005
  · · · Rok 2004
  · · · Rok 2003
  · · · Rok 2002
  · · Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych Radnych Gminy
  · · · Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych za 2016 rok
  · Wójt
  · · Podstawowe zadania
  · · Zarządzenia
  · · Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy
  · Sekretarz
  · · Podstawowe zadania
  · · Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy
  · Skarbnik
  · · Podstawowe zadania
  · · Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy
  · Organizacja Urzędu Gminy
  · · Struktura organizacyjna
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Schemat organizacyjny
  · · Pracownicy i komórki organizacyjne Urzędu
  · · Regulamin Pracy Urzędu Gminy Stara Biała
  · · Kodeks Etyki
  · Jednostki organizacyjne
  · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · · Statut
  · · · Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  · · · Oświadczenia majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
  · · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · · Statut
  · · · Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
  · · Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym
  · · · Statut
  · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Maszewie Dużym
  · · Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach
  · · · Statut
  · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach
  · · Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej
  · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
  · · · Praca
  · · Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie
  · · · Statuty
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie
  · · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynie
  · · Przedszkole w Nowych Proboszczewicach
  · · · Statut
  · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektora Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
  · · Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
  · · · Statut
  · · · Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  · · Gospodarka Komunalna 'Stara Biała' Sp. z o.o.
  · · · Oświadczenia majątkowe Prezesa Gospodarki Komunalnej 'Stara Biała' Sp. z o.o.
  · · · Plany postępowań o udzielenie zamówień
  · · · Przetargi
  · Jednostki pomocnicze
  · · Sołtysi i Rady Sołeckie
  · · · 2015-2019
  · · · 2011-2015
  · · · 2007-2011
  · · Statut sołectwa
 Finanse Gminy
  · Budżet Gminy
  · · Projekt Budżetu Gminy
  · · · Procedura uchwalania Budżetu
  · · · Projekt Budżetu
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · · 2014
  · · · · 2013
  · · · · 2012
  · · · · 2011
  · · · · 2010
  · · · · 2009
  · · · · 2008
  · · · · 2007
  · · · Opinie RIO
  · · · · 2018
  · · · · 2017
  · · · · 2016
  · · · · 2015
  · · · · 2014
  · · · · 2013
  · · · · 2012
  · · · · 2011
  · · · · 2010
  · · · · 2009
  · · · · 2008
  · · · · 2007
  · · · · 2006
  · · Budżet Gminy
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · · · 2013-2020
  · · · 2012-2020
  · · · 2011-2020
  · · Dług publiczny
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Sprawozdania z wykonania budżetu
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Sprawozdania kwartalne
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2008
  · · · 2007
  · Majątek Gminy
  · · za 2015
  · · za 2014
  · · za 2013
  · · za 2012
  · · za 2011
  · · za 2010
  · · na 2010
  · · na 2009
  · · na 2008
  · · na 2007
 Zamówienia publiczne
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień
  · Zamówienia powyżej 30 tys. euro
  · Zamówienia poniżej 30 tys. euro
 Emisja obligacji
  · Emisja obligacji
 System Zarządzania Jakością
  · ISO 9001
  · · Certyfikat ISO
  · · Polityka Jakości
  · · Księga Jakości
  · · Księga Procesów
  · · · P-1
  · · · P-2
  · · · P-3
  · · · P-4
  · · · P-5
  · · · P-6
  · · Instrukcje ogólne
  · · Zarządzenia
 Sprawy do załatwienia
  · Wykaz i sposób załatwiania spraw
  · · Referat Spraw Obywatelskich i USC
  · · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · · Ewidencja ludności i dowody osobiste
  · · · Działalność gospodarcza
  · · · Zezwolenia alkoholowe
  · · Referat Finansowy
  · · · Podatki
  · · · Akcyza
  · · · Zaświadczenia
  · · Referat Inwestycji i Rozwoju
  · · · Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne
  · · · Gospodarka nieruchomościami
  · · Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
  · · · Gospodarka komunalna
  · · · Ochrona środowiska
  · · Drogi, mosty i komunikacja
  · · · Drogi, mosty i komunikacja
  · Rejestry i ewidencje
  · · Sekretarz Gminy
  · · Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
  · · · Rejestr Instytucji Kultury
  · · Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
  · · Referat Inwestycji i Rozwoju
  · · Referat Finansowy
  · · Referat Drogownictwa i Obsługi Techniczno-Gospodarczej
  · · Stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych i kadrowych
  · · Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Informacja publiczna
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · Ponowne wykorzystywanie
  · Petycje
 Prawo lokalne
  · Statut Gminy
  · Podatki, opłaty i ceny
  · · Podatek rolny
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Podatek od środków transportowych
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Podatek od nieruchomości
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Podatek leśny
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Opłaty i ceny za wodę i kanalizację
  · · · Ceny wody i ścieków
  · · · Stawki opłat za wodę i kanalizację (informacje archiwalne)
  · · Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych
  · · Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
  · · Opłata adiacencka
  · · Ulgi, odroczenia, umorzenia podatkowe
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · Zwrot podatku akcyzowego
  · · · 2016
  · Ochrona środowiska
  · · Obwieszczenia, zawiadomienia
  · · · Archiwum
  · · Jakościowe wyniki badań wody
  · · · Stacja Uzdatniania Wody w Białej
  · · · Stacja Uzdatniania Wody w Kobiernikach
  · · · Stacja Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach
  · · · Ocena jakości wody
  · · Karty informacyjne sios
  · · Inne informacje
  · · Informacje dla rolników
  · · Czystsze Powietrze - informacja dla mieszkańców
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  · · · Biała
  · · · Bronowo-Zalesie
  · · · Brwilno
  · · · Dziarnowo
  · · · Kruszczewo
  · · · Ludwikowo
  · · · Maszewo
  · · · Maszewo Duże, Mańkowo
  · · · Nowa Biała
  · · · Nowe Proboszczewice i Stare Proboszczewice
  · · · Nowe Trzepowo
  · · · Ogorzelice
  · · · Srebrna
  · · · Stara Biała
  · · · Części terenów PKN Orlen S.A. wraz z terenami przyległymi
  · · · Linia 400kV trasa wschodnia (Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo)
  · · · Linia 400kV trasa zachodnia (Bronowo Kmiece, Dziarnowo, Kruszczewo, Nowe Trzepowo, Stare Draganie)
  · · · Rurociąg paliwowy relacji Płock-Ostrów Wielkopolski
  · · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  · · Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania lub zmiany Mpzp
  · · · Maszewo Duże, Mańkowo
  · · · Biała
  · · · Brwilno
  · · Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty
 Gospodarka nieruchomościami
  · Wykaz nieruchomości
  · Przetargi
 Strategie, Plany, Programy, Regulaminy
  · Strategie
  · Plany
  · · Plan Rozwoju Lokalnego
  · · Plan Gospodarki Odpadami
  · · Plany Odnowy Miejscowości
  · · · Brwilno
  · · · Nowe Proboszczewice
  · · · Biała
  · · · Dziarnowo
  · · · Bronowo-Zalesie
  · Programy
  · · Program Ochrony Środowiska
  · · Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  · · Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2012
  · · · 2010
  · · Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  · · Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  · · Gminny Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
  · · Gminny Program Wspierania Rodziny
  · · Programy polityki zdrowotnej
  · Regulaminy
  · · Regulamin utrzymania czystości i porządku
 Spisy Powszechne
  · Narodowy Spis Powszechny
  · · 2011
  · · · Informacje ogólne
  · · · Informacje dla rachmistrzów
  · · · Lista osób zakwalifikowanych na kandydatów na rachmistrzów spisowych
  · · · Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  · · · Zarządzenia
  · Powszechny Spis Rolny
  · · 2010
  · · · Informacja ogólna
  · · · Zarządzenia
 Kontrole
  · Kontrole zewnętrzne
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2007
  · Kontrola zarządcza
  · · Plany kontroli
  · · Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 Oferty pracy
  · Regulamin naboru
  · Ogłoszenia
  · Wyniki naborów
  · · Wyniki naborów do pracy w Urzędzie Gminy
  · · Wyniki naborów do pracy w jednostkach organizacyjnych
 Wybory
  · Wybory Prezydenta RP
  · · 2015
  · · 2010
  · Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
  · · 2015
  · · 2011
  · · 2010
  · Wybory samorządowe
  · · 2018
  · · 2014
  · · 2010
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego
  · · 2014
  · Państwowa Komisja Wyborcza
  · Ogłoszenia, komunikaty
  · Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
  · Wybory ławników sądowych
  · Referendum ogólnokrajowe
  · · Referendum ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 r.
 Informator
  · Opieka medyczna
  · · Oświadczenia majątkowe Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  · Parafie
  · · Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej
  · · Parafia św. Floriana w Proboszczewicach
  · · Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie
  · Bezpieczeństwo publiczne
  · · Posterunek Policji w Starej Białej
  · · Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stara Biała
  · Stowarzyszenia
  · Punkty przedszkolne
  · · Samorządowe Przedszkole w Wyszynie
  · · Przedszkole w Nowych Proboszczewicach
  · · Miłosierdzie
  · Zadania w zakresie oświaty
  · Kultura i sport
  · · Sport
  · · · Kompleks boisk sportowych 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012' Maszewo Duże
  · · · Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach
  · · · Hala sportowa i siłownia przy Szkole Podstawowej w Starej Białej
  · Komunikacja
  · Nieodpłatna pomoc prawna
  · · 2018
  · · · Gmina Stara Biała
  · · · Powiat płocki
  · · 2017
  · Konsultacje społeczne
  · · Rok 2016
  · Ogłoszenia różne
 Na skróty
  · Uchwały
  · Zarządzenia
  · Oświadczenia majątkowe
  · Obwieszczenia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij