Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Symbol:
6131

Komórka:
RGK.R.

Termin i sposób załatwienia:

 1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
 2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
 3. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, na wniosek zgłaszającego. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Uwaga:

 1. Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
 2. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.

Opis:

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą dotyczy drzew, których obwód pni mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wnioskodawca określa niżej wymieniane dane oraz załącznik:

 1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
 2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte: nr ewidencyjny działki, nazwę miejscowości,
 3. rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 4. oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Kogo dotyczy:
Osoba fizyczna, która chce usunąć drzewo z działki stanowiącej jej własność i gdy jest ono usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Miejsce składania pism:
Kancelaria Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Opłaty:

 1. Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
 2. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
 3. Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Podstawa prawna:
Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa - art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

Inne informacje:

 1. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
 2. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 4. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
  • zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
  • wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,
 5. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
  • drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
  • drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony występujących na terenie gminy Stara Biała, tj. w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym czy w Nadwiślańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,
  • w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Uwaga:
Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu. Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Pobierz plik (131kB) pdf
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pobierz plik (128kB) pdf

Wytworzył: Anna Kaźmierkiewicz (12 lipca 2017)
Opublikował: Magdalena Łabędzka (24 lipca 2017, 09:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij