Zameldowanie na pobyt czasowy

Symbol
5343.2

Komórka
SO

Termin załatwienia
Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Opis
Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba zobowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do danego miejsca.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. W nowo wybudowanym domu dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być dokument z Powiatowego Insepktoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzający przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
 3. Ważny dowód osobisty lub paszport.
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (jeśli osoba zgłaszająca zameldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika wymagane jest także:

 1. Pisemne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 2. Ważny dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 20, tel. 24 366-87-19.

Sposób załatwienia
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego organ dokona zameldowania osoby na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest na wniosek osoby, która dokonała zameldowania.

Opłaty
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom. Opłata skarbowa- 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa .
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłata skarbowa- 17,00 zł za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia).
Opłacie nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić:

 1. w kasie Urzędu Gminy Stara Biała pokój numer 12 (bez dodatkowych opłat).
 2. na rachunek bankowy:
  Bank Spółdzielczy w Starej Białej, ul. Bankowa 1, 09-411 Biała Nr konta: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje - czynność materialno-techniczna.

Inne informacje
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia w miejscu pobytu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.
Osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania) może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie decyzją administracyjną. Procedura w tym zakresie została opisana pod hasłem: „wymeldowanie i zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej”.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Zgłoszenie pobytu czasowego Pobierz plik (127kB) pdf
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy Pobierz plik (132kB) pdf
3. Pełnomocnictwo Pobierz plik (154kB) pdf

Wytworzył: Adrian Portalski (30 marca 2015)
Opublikował: Roman Gęsiarz (4 marca 2010, 07:39:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (7 października 2016, 08:13:48)
Zmieniono: Aktualizacja procedury oraz plików do pobrania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3781

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij