Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Symbol
6220

Komórka
RGK

Termin załatwienia
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Do terminu załatwienia nie wlicza się terminów uzyskiwania opinii i uzgodnień od innych organów).

Opis
Wnioskodawca określa nazwę inwestycji, nr działki ewidencyjnej i miejscowość, na terenie której planuje się inwestycję oraz inne informacje określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne, osoby prawne.

Wymagane dokumenty
 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wskazanych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)) oraz przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w 3 egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wskazanych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).
 3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (1 oryginał i 2 kserokopie). Na mapie należy osobno zaznaczyć granice terenu przedsięwzięcia i granice obszaru oddziaływania przedsięwzięcia oraz zamieścić legendę.
  (W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie).
 4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem:
  1. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
  3. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru.
 5. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
 7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):
  1. Od wydania decyzji - 205 zł (Część I, ust. 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Zwolnienia od opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.
  2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł (Część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
  (Zwolnione od opłaty skarbowej są:
  1. pełnomocnictwa poświadczone notarialne lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  3. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej.)
 8. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).
  (Zwolnione od opłaty skarbowej jest poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego.)

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Opłatę można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy.

Podstawa prawna
 1. Rozdział 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie, które składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dnia od daty otrzymania pisma.


Wytworzył: Monika Lisicka (15 listopada 2010)
Opublikował: Roman Gęsiarz (15 listopada 2010, 07:27:25)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (16 stycznia 2017, 13:54:37)
Zmieniono: Aktualizacja.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2907

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij