W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wójt Gminy Stara Biała ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 244L o numerze rejestracyjnym WPL C997

Wersja strony w formacie XML

Wójt Gminy Stara Biała
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
marki STAR 244L o numerze rejestracyjnym WPL C997

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Stara Biała z siedzibą w Białej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
tel. 24 366 87 10, e-mail.: gmina@starabiala.pl
NIP: 774-294-52-31; Regon: 611016028

2. Przedmiot sprzedaży:

Marka i typ samochodu – STAR 244L,
nr rejestracyjny samochodu: WPL C997
rok produkcji – 1983
stan licznika – 12288 km
nr identyfikacyjny VIN: 08683
Rodzaj silnika: Diesel
Pojemność/ silnika: 6,842 l
Skrzynia biegów:  manualna
Rodzaj pojazdu: ciężarowy

Dane uzupełniające:
Samochód jest ubezpieczony do 30.09.2021 r.
brak aktualnego przeglądu technicznego

3. Miejsce i termin, oględzin pojazdu:

Zainteresowany Kupujący ma możliwość dokonania oględzin samochodu będącego przedmiotem przetargu. Termin oględzin należy ustalić telefonicznie pod nr tel. 24 3668710.

4. Warunki przystąpienia do przetargu w zakresie wadium:

Sprzedający nie wymaga złożenia wadium.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2021 r. do godz. 1000 w  Kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1 oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR  244L, o numerze rejestracyjnym WPL C997” oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego 2021 o godzinie 1015 w pokoju nr 19 Urzędu Gminy. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w przedmiotowym przetargu:

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale.

8. Podstawy odrzucenia oferty:

Złożenie oferty po termie.
Oferta nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu.
Brak pełnomocnictwa jeśli jest wymagane.
Cena oferty jest niższa od ceny wywoławczej .
Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 9800,00 zł, w tym podatek VAT (słownie: dziewięć tysięcy osiemset  zł). Oferent składający ofertę w przedmiotowym przetargu powinien złożyć ofertę równą lub wyższą od ceny wywoławczej.

10. Informacje dodatkowe:

1) Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą zaoferowaną cenę za sprzedawany pojazd,

2) z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa kupna–sprzedaży,

3) nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stara Biała Bank Spółdzielczy w Starej Białej: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010  w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie,

4) w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy,

5) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży,

6) wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący,

7) w przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert, które będą ofertami o najwyższej cenie Sprzedający zorganizuje dla tych oferentów dodatkowy przetarg ustny. Sprzedający poinformuje danych oferentów o terminie przetargu ustnego,

8) termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert,

9) uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest wójt Sławomir Wawrzyński, w godzinach pracy urzędu tj. 7-15 w środy od 8-16, nr tel. 24 366 87 10, tel. kom. 601278891

Biała , dnia 22 stycznia 2021 r.

Załączniki

Oferta wzór doc, 31 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane