Symbol
6232

 

Komórka
RGK.GO.

 

Termin załatwienia
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Opis
Wnioskodawca określa:
 1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jago adres zamieszkania lub siedziby,
 2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 5. Wielkość i rodzaj emisji,
 6. Informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Kogo dotyczy
Prowadzących instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek (druk wniosku dostępny na stronie internetowej oraz w pok. Nr 9 Urzędu Gminy Stara Biała),
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Nie dotyczy instalacji związanej z budownictwem mieszkaniowym.

 

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

 

Sposób załatwienia
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeśli wójt w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Opłaty
 1. Przyjęcie zgłoszenia instalacji w sprawach budownictwa mieszkaniowego - zwolnione z opłat skarbowych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
 2. Przyjęcie zgłoszenia instalacji innych niż wymienione w pkt 1 - 120 zł na podstawie części I pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
Opłatę można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy.

 

Podstawa prawna
 1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839).

 

Tryb odwoławczy
W przypadku przyjęcia zgłoszenia instalacji nie przysługuje. Jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wniesie sprzeciw, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Biała w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Inne informacje
 1. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy ona jest już eksploatowana, prowadzący jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 2. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
  1. rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
  2. zmianie danych, o których mowa w formularzu zgłoszenia.
Zgłoszenia tego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych, o których mowa w formularzu wniosku.

 

Pliki do pobrania
 1. Wzór wniosku


Załączniki:

Wzór wniosku