1. Rejestr zawartych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
 2. Rejestr przyłączy wodociągowych
 3. Ewidencja umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 4. Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych
 5. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 6. Rejestr nieruchomości, na których wykorzystywane są materiały zawierające azbest
 7. Rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 8. Rejestr mieszkań socjalnych Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała
 9. Rejestr mieszkań komunalnych
 10. Rejestr umów najmu
 11. Rejestr numerów porządkowych nieruchomości
 12. Ewidencja miejsc pamięci narodowej
 13. Ewidencja zabytków nieruchomych
 14. Rejestr informacji o środowisku i jego ochronie
 15. Rejestr zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 16. Rejestr faktur wystawianych przez Urząd Gminy
 17. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych...