1. Plan Rozwoju Lokalnego
  2. Plan gospodarki niskoemisyjnej
  3. Plany Odnowy Miejscowości