Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Wypełniony wniosek można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: gmina@starabiala.pl,
  2. faksem na nr: 24 365-61-65,
  3. pocztą na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, pokój nr 22.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Akty prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej