W dniu 26 listopada 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesji Rady Gminy Stara Biała. 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych 
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 98/1, 98/2 i 83/6)
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych 
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 118/110 i 118/111) 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych 
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Stara Biała w żłobkach lub klubach dziecięcych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo.
Sprawy różne
Zakończenie obrad.
  
  

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/GbPZhS0DzKE 

Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/