W dniu 26 listopada 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesji Rady Gminy Stara Biała. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 98/1, 98/2 i 83/6)pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 118/110 i 118/111) pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Stara Biała w żłobkach lub klubach dziecięcych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo. pobierz projekt
 12. Sprawy różne
 13. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/GbPZhS0DzKE 

Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/
Załączniki:

Projekt Protokołu Nr XVIII/20 z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stara Biała
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 98/1, 98/2 i 83/6)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 118/110 i 118/111)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Stara Biała w żłobkach lub klubach dziecięcych ...