W dniu 25 marca 2021 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.  pobierz
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021-2030.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2021 r.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo.  pobierz projekt
 13. Przedstawienie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2020 rok.  pobierz
 14. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.  pobierz
 15. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała za 2020 rok.  pobierz
 16. Przedstawienie Informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.  pobierz
 17. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała za 2020 rok.  pobierz
 18. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023” w 2020 roku.  pobierz
 19. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” w 2020 roku.  pobierz
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/a5lKk8K_QuQ
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/Załączniki:

Protokół Nr XXII/21 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w dniu 11 lutegoa 2021 r.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021-2030
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną ...
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2021 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2020 rok
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Biała za 2020 rok
Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała za 2020 rok
Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021” w 2020 roku