Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor  w Dziale Świadczeń

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

 

I. Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie.
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Nieposzlakowana opinia.
Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki; administracja, prawo, finanse publiczne, ekonomia).
Minimum 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
8.     Dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.

9.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Dobra znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: 
- Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581 z późn. zm.),                                                                                                                              - Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.),                                                                                                                                                         - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),                                                                                                                                      - Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.),                                                                                                                                                 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

II. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność,                                                                                                                               - umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,                                                    - umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,                             - umiejętność planowania pracy, operatywność,                                                                                   - umiejętność śledzenia zmian w przepisach,                                                                                          - umiejętność pracy w zespole,                                                                                                              - umiejętność pracy z klientem,                                                                                                              - wysoka kultura osobista

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych:

- obsługa klienta w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne,

- prowadzenie postępowań w sprawach  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych  oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

III. Zakres odpowiedzialności:

Pracownik odpowiedzialny będzie za:

- prawidłową obsługę klienta,  

- terminowe prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

- prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych,

- sporządzanie list wypłat,

- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,

       -  bieżącą analizę wykorzystanych środków finansowych na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych  oraz sporządzanie w tym zakresie zapotrzebowania,

- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi,

- odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

- prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych, współpraca w tym zakresie z innymi ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, komornikiem sądowym i innymi organami,

- przygotowywanie wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- przygotowywanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,

- prowadzenie analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych na rzecz wierzycieli świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów - przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego,

- udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała;
praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową;
praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych;
pełny wymiar czasu pracy;
budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze;
budynek Urzędu nie posiada windy;
pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku);
umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. 
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający numer telefonu lub adres e-mailem oraz opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Podinspektor w Dziale Świadczeń”

3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy. 
6. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. 
8. Klauzulę informacyjną dla kandydata.
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor  w Dziale Świadczeń” 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

lub

- przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, z dopiskiem na kopercie 

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Dziale Świadczeń” 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

 

 

Biała, dnia 05 czerwca 2023 r.

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała

/-/ 

Iwona Kuklińska