Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Paweł Pilichowski, Nowe Proboszczewice

uzasadnienie wyboru Pan Paweł Pilichowski udokumentował najbardziej adekwatny poziom wykształcenia do wykonywania zadań przewidzianych na wolnym stanowisku podinspektora.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor

miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Treść

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o wolnym samodzielnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Nazwa i miejsce jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, 09-411 Biała ul. Jana Kazimierza 1 pow. płocki woj. mazowieckie.

Wolne stanowisko urzędnicze:

 1. podinspektor
 2. liczba etatu – 1 etat
 3. wymiar etatu – cały etat

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub prawo oraz ukończony kurs lub studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych,
 6. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy biurowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość pakietów biurowych (Open Office, Ms Office) oraz platformy CAS i ePUAP, poparta oświadczeniem kandydata,
 2. kreatywność, sumienność i rzetelność,
 3. znajomość aktów prawnych:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000),
  4. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.),
  5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743 z późn. zm.).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa korespondencji elektronicznej w programach; empatia, ePUAP, CAS,
 2. obsługa usługi „chmurowej” w zakresie zadania przemocy w rodzinie,
 3. prowadzenie kompleksowe spraw dotyczących ochrony danych osobowych w Ośrodku,
 4. bieżąca współpraca z Administratorem Danych Osobowych i Administratorem Systemów Informatycznych w Ośrodku w zakresie posiadanych danych osobowych,
 5. doraźna pomoc techniczna świadczona pracownikom Ośrodka w zakresie obsługi programów i sprzętu komputerowego,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego w Ośrodku,
 7. zaopatrzenie Ośrodka w niezbędne artkuły biurowe, sprzęt elektroniczny itp. oraz sporządzanie analiz sytuacyjnych w tym zakresie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy; praca biurowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała położonym w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1,
 2. budynek (bez windy), pomieszczenie pracy, pomieszczenie socjalne oraz higieniczno-sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 3. specyfika pracy: realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami,
 4. narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, fax itp.), oprzyrządowanie informatyczne,
 5. wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo,
 6. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.
 7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferta powinna zawierać następne dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z urzędu pracy o odbytym stażu,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 10. inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie ośrodka lub przesłane pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, Biała 09-411

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 roku do godziny 12.00 - liczy się data wpływu dokumentów do GOPS Stara Biała (w przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas doręczenia przesyłki pocztą). Aplikacje, które wpłyną do GOPS Stara Biała po upływie wyżej wymienionego terminu oraz przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i test kwalifikacyjny ze znajomości przepisów prawa, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Stara Biała oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS Stara Biała.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie (wcześniej można je odebrać osobiście za pokwitowaniem).

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Biała.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Stara Biała
Małgorzata Klimczewska


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała z siedzibą w Białej, 09-411, ul. Jana Kazimierza 1.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych poprzez e-mail: iod@starabiala.pl
 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko w GOPS Stara Biała; • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Ograniczenia przetwarzanych danych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij