Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1/2 etatu; Stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej 1/2 etatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1/2 etatu; Stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej 1/2 etatu

miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22

Treść

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie


Wolne stanowisko urzędnicze:

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1/2 etatu
Podinspektor - stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej 1/2 etatu Referat Spraw Obywatelskich i USC

Liczba etatu - 1 etat
Wymiar etatu - cały etat


Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie:
  1. średnie i 3 letni staż pracy lub
  2. wyższe bez wymaganego stażu pracy; preferowane wykształcenie wyższe kierunek administracja.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych ustawami:
 1. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z póżn.zm.),
 2. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.),
 3. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn.zm.),
 4. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz.2137 z póżn.zm.),
 5. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2018 r. poz.1459 z póżn.zm.),
 6. z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. poz.646 z późn.zm),
 7. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zm.)
 8. z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r. poz.408 z późn.zm.),
 9. z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1870) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 10. z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 11. z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 z pózn.zm.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań pełnomocnika Wójta ds. rozwiazywania problemów alkoholowych.
 2. Prowadzenie spraw wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym: opracowywanie zezwoleń i prowadzenie ich rejestru, opracowywanie zaświadczeń, ewidencjonowanie wpłat za zezwolenia.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, w tym:
  1. realizacja zadań obronnych:
   1. planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
   2. planowanie i realizacja zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
   3. planowanie i organizacja akcji kurierskiej,
   4. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach kryzysu i wojny,
   5. organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru Wójta,
   6. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
   7. realizacja przedsięwzięć na rzecz zabezpieczenia potrzeb sil zbrojnych oraz wojsk sojuszniczych w ramach zadań HNS,
  2. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej:
   1. prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wójta funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
   2. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań określonych w ustawach w ramach powszechnego obowiązku obrony,
   3. tworzenie formacji obrony cywilnej,
   4. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
   5. gospodarka sprzętem OC
  3. prowadzenie rejestru mężczyzn i kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej.
 5. Obsługa spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych:
  1. przyjmowanie w formie papierowej lub elektronicznej zintegrowanego wniosku CEIDG o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa i przetwarzanie wniosku w systemie teleinformatycznym w CEIDG nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju,
  2. prowadzenie rejestru złożonych wniosków przedsiębiorców zawieszających i wznawiających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zaprzestających wykonywania działalności,
  3. przestrzeganie terminowego przetwarzania wniosków CEIDG-1,
  4. dodawanie wniosków w systemie CEIDG w systemie teleinformatycznym o sprostowanie dokonanego wpisu,
  5. udzielenie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach z danych archiwalnych,
  6. wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed 1 lipca 2012 r.
 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych i ustawy o zgromadzeniach.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 8. Przygotowywanie projektów programów polityki zdrowotnej i prowadzenie spraw związanych z ich wdrożeniem i realizacją.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała ul: Jana Kazimierza 1,
 2. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową,
 3. praca w zespole,
 4. realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,
 5. praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 6. wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 7. budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 8. pomieszczenie biurowe jest usytuowane na piętrze,
 9. budynek Urzędu nie posiada windy,
 10. pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),
 11. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
  ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Podinspektor – stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata. pobierz
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. pobierz
 8. Klauzula informacyjna dla kandydata. pobierz
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. pobierz
 10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. pobierz
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. pobierz
 12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Podinspektor – stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej - Referat Spraw Obywatelskich i USC" na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Biała, dnia 3 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij