Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1/2 etatu; Stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej 1/2 etatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Aneta Dobies, Maszewo

uzasadnienie wyboru Pani Aneta Dobies uzyskała największą sumaryczną ilość punktów po dwóch etapach naboru, na który składały się ocena merytoryczna dokumentów aplikacyjnych i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Aneta Dobies zaprezentowała się bardzo dobrze. Pani Aneta Dobies ukończyła studia wyższe w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Posiada staż pracy w administracji samorządowej.

Szczegóły

stanowisko Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1/2 etatu; Stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej 1/2 etatu

miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22

Treść

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie


Wolne stanowisko urzędnicze:

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1/2 etatu
Podinspektor - stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej 1/2 etatu Referat Spraw Obywatelskich i USC

Liczba etatu - 1 etat
Wymiar etatu - cały etat


Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie:
  1. średnie i 3 letni staż pracy lub
  2. wyższe bez wymaganego stażu pracy; preferowane wykształcenie wyższe kierunek administracja.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych ustawami:
 1. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z póżn.zm.),
 2. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.),
 3. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn.zm.),
 4. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz.2137 z póżn.zm.),
 5. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2018 r. poz.1459 z póżn.zm.),
 6. z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2018 r. poz.646 z późn.zm),
 7. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510 z późn.zm.)
 8. z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2018 r. poz.408 z późn.zm.),
 9. z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1870) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 10. z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 11. z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 z pózn.zm.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań pełnomocnika Wójta ds. rozwiazywania problemów alkoholowych.
 2. Prowadzenie spraw wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym: opracowywanie zezwoleń i prowadzenie ich rejestru, opracowywanie zaświadczeń, ewidencjonowanie wpłat za zezwolenia.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, w tym:
  1. realizacja zadań obronnych:
   1. planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
   2. planowanie i realizacja zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
   3. planowanie i organizacja akcji kurierskiej,
   4. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach kryzysu i wojny,
   5. organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru Wójta,
   6. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
   7. realizacja przedsięwzięć na rzecz zabezpieczenia potrzeb sil zbrojnych oraz wojsk sojuszniczych w ramach zadań HNS,
  2. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej:
   1. prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wójta funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
   2. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań określonych w ustawach w ramach powszechnego obowiązku obrony,
   3. tworzenie formacji obrony cywilnej,
   4. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
   5. gospodarka sprzętem OC
  3. prowadzenie rejestru mężczyzn i kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej.
 5. Obsługa spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych:
  1. przyjmowanie w formie papierowej lub elektronicznej zintegrowanego wniosku CEIDG o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa i przetwarzanie wniosku w systemie teleinformatycznym w CEIDG nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju,
  2. prowadzenie rejestru złożonych wniosków przedsiębiorców zawieszających i wznawiających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zaprzestających wykonywania działalności,
  3. przestrzeganie terminowego przetwarzania wniosków CEIDG-1,
  4. dodawanie wniosków w systemie CEIDG w systemie teleinformatycznym o sprostowanie dokonanego wpisu,
  5. udzielenie informacji o zarejestrowanych przedsiębiorcach z danych archiwalnych,
  6. wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed 1 lipca 2012 r.
 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych i ustawy o zgromadzeniach.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 8. Przygotowywanie projektów programów polityki zdrowotnej i prowadzenie spraw związanych z ich wdrożeniem i realizacją.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała ul: Jana Kazimierza 1,
 2. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową,
 3. praca w zespole,
 4. realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,
 5. praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 6. wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 7. budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 8. pomieszczenie biurowe jest usytuowane na piętrze,
 9. budynek Urzędu nie posiada windy,
 10. pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),
 11. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
  ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Podinspektor – stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata. pobierz
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. pobierz
 8. Klauzula informacyjna dla kandydata. pobierz
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. pobierz
 10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. pobierz
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. pobierz
 12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Podinspektor – stanowisko pracy ds. obronnych i działalności gospodarczej - Referat Spraw Obywatelskich i USC" na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Biała, dnia 3 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij