Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Podinspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi jednostek oświatowych - Referat Finansowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Milena Załęska, Biała

uzasadnienie wyboru Pani Milena Załęska uzyskała największą sumaryczną ilość punktów po dwóch etapach naboru, na który składały się ocena merytoryczna dokumentów aplikacyjnych i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Milena Załęska zaprezentowała się bardzo dobrze.
Pani Milena Załęska ukończyła studia wyższe na kierunku ekonomia Politechniki Warszawskiej oraz studia drugiego stopnia na kierunku administracja Politechniki Warszawskiej
Posiada staż pracy w administracji samorządowej.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi jednostek oświatowych - Referat Finansowy

miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22

Treść

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie


Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi jednostek oświatowych - Referat Finansowy

Liczba etatu - 1 etat
Wymiar etatu - cały etat


Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie:
  1. średnie i 3 letni staż pracy lub
  2. wyższe bez wymaganego stażu pracy; preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych ustawami:
 1. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z póżn.zm.),
 2. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.),
 3. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn.zm.),
 4. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.1457 z póżn.zm.),
 5. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
 6. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz.967 z póżn.zm.),
 7. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900 z późn.zm),
 8. z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz.603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 9. z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 10. z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 z pózn.zm.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań gminy określonych ustawą o systemie oświaty, w tym: realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem szkół przedszkoli na terenie gminy,
 2. Prowadzenie spraw z zakresu oświaty ze szczególnym uwzględnieniem analizy ekonomicznej jednostek oświatowych, a w szczególności:
  1. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej jednostek oświatowych gminy,
  2. kontrola rachunków i faktur dotyczących jednostek oświatowych pod względem formalno-rachunkowym,
  3. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników oświaty,
  4. prowadzenie księgowości w zakresie Funduszu Socjalnego jednostek oświatowych gminy,
  5. dokonywanie płatności wydatków jednostek oświatowych i funduszu świadczeń socjalnych pracowników oświaty,
  6. prowadzenie dokumentacji z zakresu organizacji pracy szkół, w tym współpraca z dyrektorami szkół,
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych szkół,
  8. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu oświaty.
 3. Współpraca z kuratorem oświaty i dyrektorami jednostek oświatowych działających na terenie gminy.
 4. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i jego egzekucja,
 5. Prowadzenie spraw dotyczących niepublicznych placówek oświatowych w szczególności w zakresie prowadzenia rejestru placówek, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek oraz wydawania decyzji o odmowie wpisu do rejestru placówek niepublicznych,
 6. Ustalanie i rozliczanie dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli.
 7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją dowożenia uczniów do szkół.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych.
 9. Wykonywanie zadań gminy określonych ustawą o systemie informacji oświatowej.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania dofinansowania pracodawcom, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi pracownikami, w celu przygotowania zawodowego.
 11. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 .
 12. Przygotowywanie projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń Wójta Gminy) z zakresu oświaty.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała ul: Jana Kazimierza 1,
 2. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową,
 3. praca w zespole,
 4. realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,
 5. praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 6. wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 7. budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 8. pomieszczenie biurowe jest usytuowane na piętrze,
 9. budynek Urzędu nie posiada windy,
 10. pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),
 11. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
  ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Podinspektor - wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi jednostek oświatowych” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata. pobierz
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. pobierz
 8. Klauzula informacyjna dla kandydata. pobierz
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. pobierz
 10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. pobierz
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. pobierz
 12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi jednostek oświatowych” na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Biała, dnia 3 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij