Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22

Treść

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym od dnia 1 sierpnia 2019 r.
oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

Liczba etatu - 1 etat
Wymiar etatu - cały etat


Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie:
  1. średnie i 3 letni staż pracy lub
  2. wyższe bez wymaganego stażu pracy; preferowany kierunek informatyka.
 6. Bardzo dobra znajomość systemu Windows Server 2008-2016, zarządzanie i wdrażanie podstawowej infrastruktury Active Directory, umiejętność tworzenia skryptów w PowerShell.
 7. Znajomość środowisk wirtualizacyjnych (HyperV).
 8. Umiejętność konfiguracji podstawowych usług sieciowych: DHCP/DNS/VPN/VLAN.
 9. Umiejętność konfiguracji urządzeń UTM.
 10. Umiejętność konfiguracji sprzętu Cisco (przełączniki, routery).
 11. Znajomość systemów typu backup.
 12. Znajomość systemów baz danych MSSQL oraz Firebird.
 13. Umiejętność pisania zapytań SQL oraz T-SQL.
 14. Umiejętność programowania aplikacji webowych z wykorzystaniem silników bazodanowych.
 15. Znajomość systemów zarządzania treścią (CMS).

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych między innymi ustawami:
 1. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 2. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 3. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
 4. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.),
 5. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz.700 z późn. zm.),
 6. z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162),
 7. z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 8. z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 9. z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 z pózn. zm.).
  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 10. z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 s.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014
 11. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 199/93/WE (Dz. Urz. UE. L 257 s.73)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. Realizacja zadań związanych z rozwojem informatyzacji Urzędu, w tym:
  1. opiniowanie przydatności nowych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania do wykorzystania w Urzędzie,
  2. analiza i ocena zapotrzebowania na nowe systemy teleinformatyczne, zakupy sprzętu, oprogramowania systemowego i narzędziowego, rozbudowa sieci teleinformatycznych;
 2. Zapewnienie ciągłości eksploatacji zasobu informatycznego poprzez zabiegi:
  1. diagnostyczne i naprawcze,
  2. konserwacyjne i modernizacyjne;
 3. Tworzenie oraz rozwój systemów informatycznych wspomagających pracę Urzędu;
 4. Wdrażanie i eksploatacja systemów i programów;
 5. Ewidencja stosowanych systemów i programów;
 6. Przechowywanie licencji oprogramowania;
 7. Wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego;
 8. Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 9. Zarządzanie zasobem informatycznym, w tym:
  1. administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN, WAN, VPN,
  2. administrowanie serwerami Urzędu (w tym zarządzanie Active Directory),
  3. administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu Urzędu,
  4. administracja systemem antywirusowym Urzędu,
  5. zarządzanie systemami informatycznymi Urzędu,
  6. zarządzanie usługami hostingowymi,
  7. administracja systemem elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym,
  8. bieżące wykonywanie kopii zapasowych baz danych aplikacji dziedzinowych oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych do sieci Urzędu.
 10. Bieżąca współpraca i pomoc użytkownikom systemów informatycznych;
 11. Zaspokajanie potrzeb związanych z usługami sieci (Internet);
 12. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz kontroli prawidłowej eksploatacji sprzętu w Urzędzie;
 13. Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie wdrażania nowych rodzajów sprzętu i oprogramowania;
 14. Współpraca z Biurem Kontroli dotycząca prowadzenia spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej;
 15. Obsługa strony internetowej Urzędu oraz BIP;
 16. Przygotowywanie dokumentów na potrzeby Inspektora Ochrony Danych.
 17. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 18. Opracowanie i aktualizacja bazy danych w zakresie Programów Pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla samorządów.
 19. Identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta oraz Sekretarza Gminy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,
 2. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową oraz pracą w terenie,
 3. praca w zespole,
 4. realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,
 5. praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 6. wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy,
 7. budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 8. pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,
 9. budynek Urzędu nie posiada windy,
 10. pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),
 11. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej”(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata. pobierz
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. pobierz
 8. Klauzula informacyjna dla kandydata. pobierz
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. pobierz
 10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. pobierz
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. pobierz
 12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej" na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Biała, dnia 3 czerwca 2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij