Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Zygmunt Bieliński, Płock

uzasadnienie wyboru Pan Zygmunt Bieliński uzyskał największą sumaryczną ilość punktów po dwóch etapach naboru, na który składały się ocena merytoryczna dokumentów aplikacyjnych i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pan Zygmunt Bieliński zaprezentował się bardzo dobrze. Pan Zygmunt Bieliński ukończył studia wyższe na kierunku inżynieria komputerowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Posiada przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do pracy na stanowisku informatyka.

Szczegóły

stanowisko Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22

Treść

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym od dnia 1 sierpnia 2019 r.
oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

Liczba etatu - 1 etat
Wymiar etatu - cały etat


Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie:
  1. średnie i 3 letni staż pracy lub
  2. wyższe bez wymaganego stażu pracy; preferowany kierunek informatyka.
 6. Bardzo dobra znajomość systemu Windows Server 2008-2016, zarządzanie i wdrażanie podstawowej infrastruktury Active Directory, umiejętność tworzenia skryptów w PowerShell.
 7. Znajomość środowisk wirtualizacyjnych (HyperV).
 8. Umiejętność konfiguracji podstawowych usług sieciowych: DHCP/DNS/VPN/VLAN.
 9. Umiejętność konfiguracji urządzeń UTM.
 10. Umiejętność konfiguracji sprzętu Cisco (przełączniki, routery).
 11. Znajomość systemów typu backup.
 12. Znajomość systemów baz danych MSSQL oraz Firebird.
 13. Umiejętność pisania zapytań SQL oraz T-SQL.
 14. Umiejętność programowania aplikacji webowych z wykorzystaniem silników bazodanowych.
 15. Znajomość systemów zarządzania treścią (CMS).

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych między innymi ustawami:
 1. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 2. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 3. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
 4. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.),
 5. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz.700 z późn. zm.),
 6. z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162),
 7. z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 8. z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 9. z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 z pózn. zm.).
  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 10. z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE. L 119 s.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014
 11. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 199/93/WE (Dz. Urz. UE. L 257 s.73)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. Realizacja zadań związanych z rozwojem informatyzacji Urzędu, w tym:
  1. opiniowanie przydatności nowych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania do wykorzystania w Urzędzie,
  2. analiza i ocena zapotrzebowania na nowe systemy teleinformatyczne, zakupy sprzętu, oprogramowania systemowego i narzędziowego, rozbudowa sieci teleinformatycznych;
 2. Zapewnienie ciągłości eksploatacji zasobu informatycznego poprzez zabiegi:
  1. diagnostyczne i naprawcze,
  2. konserwacyjne i modernizacyjne;
 3. Tworzenie oraz rozwój systemów informatycznych wspomagających pracę Urzędu;
 4. Wdrażanie i eksploatacja systemów i programów;
 5. Ewidencja stosowanych systemów i programów;
 6. Przechowywanie licencji oprogramowania;
 7. Wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego;
 8. Pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 9. Zarządzanie zasobem informatycznym, w tym:
  1. administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN, WAN, VPN,
  2. administrowanie serwerami Urzędu (w tym zarządzanie Active Directory),
  3. administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu Urzędu,
  4. administracja systemem antywirusowym Urzędu,
  5. zarządzanie systemami informatycznymi Urzędu,
  6. zarządzanie usługami hostingowymi,
  7. administracja systemem elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym,
  8. bieżące wykonywanie kopii zapasowych baz danych aplikacji dziedzinowych oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych do sieci Urzędu.
 10. Bieżąca współpraca i pomoc użytkownikom systemów informatycznych;
 11. Zaspokajanie potrzeb związanych z usługami sieci (Internet);
 12. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz kontroli prawidłowej eksploatacji sprzętu w Urzędzie;
 13. Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie wdrażania nowych rodzajów sprzętu i oprogramowania;
 14. Współpraca z Biurem Kontroli dotycząca prowadzenia spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej;
 15. Obsługa strony internetowej Urzędu oraz BIP;
 16. Przygotowywanie dokumentów na potrzeby Inspektora Ochrony Danych.
 17. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 18. Opracowanie i aktualizacja bazy danych w zakresie Programów Pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla samorządów.
 19. Identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta oraz Sekretarza Gminy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,
 2. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową oraz pracą w terenie,
 3. praca w zespole,
 4. realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,
 5. praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 6. wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy,
 7. budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 8. pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,
 9. budynek Urzędu nie posiada windy,
 10. pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),
 11. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej”(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata. pobierz
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.).
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. pobierz
 8. Klauzula informacyjna dla kandydata. pobierz
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. pobierz
 10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. pobierz
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. pobierz
 12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk Urzędu Gminy - Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej" na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Biała, dnia 3 czerwca 2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij