W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Stara Biała

XML

Szczegóły

stanowisko Sekretarz Gminy Stara Biała

miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22

Treść

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1,

09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

 

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Stara Biała

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw Publicznych,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

6) brak przynależności do partii politycznej,

7) nieposzlakowana opinia,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

10) znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej w szczególności:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 •  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

 • z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki  prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
 • z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3) umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

4) umiejętność podejmowania decyzji,

5) umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

6) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

7) umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,

8) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność

skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność,

obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura

osobista,

9) dyspozycyjność,

10) bardzo dobra organizacja czasu pracy,

11) znajomość struktury urzędu oraz specyfiki gminy,

12) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

1) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Urzędzie,

2) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników,

3) nadzorowanie przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,

4) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i przepływem informacji między poszczególnymi stanowiskami pracy,

5) nadzorowanie, koordynowanie  rozpatrywania skarg i wniosków,

6) nadzór nad przebiegiem okresowych ocen pracowników samorządowych,

7) opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji) oraz zmian tych dokumentów

8) prowadzenie kontroli wewnętrznej,

9) nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

10) nadzorowanie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

11) wykonywanie zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i realizacji obowiązków wynikających  z ustawy  z dnia  05.08.2010 r.  o ochronie informacji niejawnych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 742),

12) nadzorowanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Parlamentu Europejskiego, referendum, organów

samorządowych oraz ławników,

13) przyjmowanie  oświadczenia woli spadkodawcy,

14) nadzorowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady Gminy,

15) kompletowanie i udostępnianie zbiorów przepisów prawnych,

16) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,

17) nadzorowanie  zakupu  prasy,  książek,  programów komputerowych i innych materiałów służących   do zwiększenia wiedzy i kompetencji pracowników,

18) wykonywanie  innych  czynności  powierzonych na  podstawie  art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym,

19) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem

nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia,

20) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała ul: Jana Kazimierza 1,
 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową,
 • realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,
 • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 • wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy, 
 • budynek urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na  piętrze,
 • budynek urzędu nie posiada windy,
 • pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) list motywacyjny opatrzony numerem telefonu lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Sekretarza Gminy Stara Biała”

3) kwestionariusz dla osobowy ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282),

7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie  

wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które  

wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie

o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

9) klauzulę informacyjną dla kandydata,

10)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

11) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

12) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

13) inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Stara Biała”  na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2019 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.


Biała, dnia 15 listopada 2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane