W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Podinspektor – Wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy pomocowych - Referat Inwestycji i Rozwoju

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Dorota Kruk, Płock

uzasadnienie wyboru Pani Dorota Kruk posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
W ocenie komisji rekrutacyjnej posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w urzędniczym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor – Wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy pomocowych - Referat Inwestycji i Rozwoju

miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22

Treść

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor – Wieloosobowe stanowisko pracy

ds. inwestycji i funduszy pomocowych - Referat Inwestycji i Rozwoju

 

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie:

-wyższe; preferowane wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo lub inne techniczne.

 1. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji budowlanych oraz w kosztorysowaniu robót budowlanych (obsługa progamu Norma).
 2. Umiejętność obsługi programów graficznych Auto Cad.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
 4. Posiadanie prawo jazdy kategorii „B” i samochodu prywatnego do wykorzystywania w celach służbowych.

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych następującymi ustawami:

-  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 1843 z późn.zm);

-  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r poz. 1186);

- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn.zm.);

- z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713);

oraz  Rozporządzeniami:

- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.1935);

- Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

- Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389);

- Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki  prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283);

- Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 z pózn.zm.).


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji gminnych,
 2. współpraca z jednostkami projektowymi wykonującymi zadania na rzecz gminy, w tym nadzór i kontrola realizacji umów pod względem wypełniania postanowień umowy, organizacja niezbędnych spotkań i konsultacji oraz prowadzenie niezbędnej korespondencji w tych sprawach,
 3. wnioskowanie o dokonywanie zmian i poprawek w dokumentacji projektowej,
 4. kontrola terminowości realizacji umów przez jednostki projektowe, w tym naliczanie kar umownych oraz rozliczenie umów,
 5. przygotowywanie dokumentacji przetargowych dotyczących zadań ujętych w budżecie gminy o wartości powyżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie szacowania wartości zamówienia, wykonywania opisów przedmiotu zamówienia oraz projektów umów dla robót budowlanych,
 6. organizowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji gminnych, współpraca z inspektorami nadzoru w trakcie trwania inwestycji oraz rozliczenie zawartych z nimi umów,
 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych, w tym prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 8. organizacja oraz przeprowadzanie końcowych odbiorów inwestycji gminnych,
 9. prowadzenie spraw związanych z przekazaniem wykonanych inwestycji gminnych do użytkowania,
 10. nadzór nad zrealizowaniem przez wykonawców obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi,
 11. prowadzenie przeglądów gwarancyjnych inwestycji gminnych oraz egzekwowanie postanowień umownych w odniesieniu do wykonawców w tym zakresie,
 12. współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy sporządzaniu rozliczeń rzeczowo - finansowych z prowadzonych inwestycji,
 13. wykonywanie kosztorysów robót budowlanych bądź ich aktualizacji z wykorzystaniem programu kosztorysowego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1,09-411 Biała,
 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową oraz pracą w terenie,
 • praca w zespole,
 • realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,
 • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, 
 • budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,  
 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na  parterze,
 • budynek Urzędu nie posiada windy,
 • pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),
 • umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.

       W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny opatrzony numerem telefonu lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem,

2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.

 List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy pomocowych”  

3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje  i uprawnienia zawodowe.

5. Kserokopie świadectw pracy.

6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),

7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

8. Klauzula informacyjna dla kandydata

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy pomocowych” na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.


Biała, dnia 8 czerwca 2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane