Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 99/X/19

uchwała nr 99/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 98/X/19

uchwała nr 98/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 97/X/19

uchwała nr 97/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 96/X/19

uchwała nr 96/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Status Obowiązująca

uchwała nr: 101/X/19

uchwała nr 101/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki

Status Obowiązująca

uchwała nr: 100/X/19

uchwała nr 100/X/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 95/IX/19

uchwała nr 95/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13310 z dnia

uchwała nr: 94/IX/19

uchwała nr 94/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13309 z dnia

uchwała nr: 93/IX/19

uchwała nr 93/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa XXXXXXXXXXX

Status Obowiązująca

uchwała nr: 92/IX/19

uchwała nr 92/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Nowe Proboszczewice o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 91/IX/19

uchwała nr 91/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Nowe Proboszczewice, gmina Stara Biała

Status Obowiązująca

uchwała nr: 90/IX/19

uchwała nr 90/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno

Status Obowiązująca

uchwała nr: 89/IX/19

uchwała nr 89/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Ludwikowo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 88/IX/19

uchwała nr 88/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo

Status Obowiązująca

uchwała nr: 87/IX/19

uchwała nr 87/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13308 z dnia

uchwała nr: 86/IX/19

uchwała nr 86/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13307 z dnia

uchwała nr: 85/IX/19

uchwała nr 85/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13306 z dnia

uchwała nr: 84/IX/19

uchwała nr 84/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: 83/IX/19

uchwała nr 83/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13305 z dnia

uchwała nr: 82/IX/19

uchwała nr 82/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2020 na obszarze gminy Stara Biała

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13304 z dnia

uchwała nr: 81/IX/19

uchwała nr 81/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 13303 z dnia

uchwała nr: 80/IX/19

uchwała nr 80/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 79/IX/19

uchwała nr 79/IX/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025

Status Obowiązująca

uchwała nr: 78/VIII/19

uchwała nr 78/VIII/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż średniego samochodu pożarniczego w drodze bezprzetargowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 77/VIII/19

uchwała nr 77/VIII/19

jakiego organu Rady Gminy Stara Biała

z dnia

w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij