Zawarcie związku małżeńskiego

Symbol
5351

Komórka
USC

Termin załatwienia
Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Starej Białej zgłasza się nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu, w celu złożenia pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających możliwość zawarcia tego małżeństwa.
Para zamierzająca zawrzeć małżeństwo przed duchownym zgłasza się do Urzędu Stanu Cywilnego w Starej Białej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu, w celu złożenia pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających możliwość zawarcia tego małżeństwa.

Opis
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Małżeństwo zostaje zawarte, jeżeli mężczyzna i kobieta jednocześnie złożą przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Starej Białej oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Oświadczenia składane są w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Akt małżeństwa sporządza się najpóźniej w następnym dniu roboczym. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, zamierzające je zawrzeć złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym (tzw. konkordatowe)
Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym dowolny Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych przez małżonków i ich dzieci.
Zaświadczenie to traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia wydania.
Duchowny przekazuje komplet niezbędnych dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, maksymalnie w terminie pięciu dni. Następnie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, najpóźniej w następnym dniu roboczym sporządza akt małżeństwa.

Małżeństwo zawarte przed konsulem
Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo przed konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Kogo dotyczy
Osoby pełnoletnie, zamierzające zawrzeć związek małżeński.

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości.
 2. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 3. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  • ­
  • zapewnienie;
  • ­odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  • ­dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu. W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism
Urząd Stanu Cywilnego w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 21, tel. 24 366-87-23.

Sposób załatwienia
Zgodnie z żądaniem strony lub wydanie decyzji odmownej.

Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
Opłatę można wnieść w kasie urzędu gminy – pok. Nr 13 codziennie w godzinach urzędowania lub na konto urzędu gminy: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starej Białej dokonania czynności z zakresu rejestracji małżeństwa zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.
Osoby te, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne
W przypadku zamiaru zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Starej Białej nupturienci zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku oraz do uiszczenia opłaty dodatkowej wysokości 1000 zł za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w miejscu przez nich wskazanym. Zachęcamy Państwa do korzystania z portalu www.obywatel.gov.pl gdzie można uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie.

Pliki do pobrania:

Lp. Nazwa pliku Zdjęciewersja *.pdf
1. Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego pobierz plik (143kB) pdf
2. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego pobierz plik (138kB) pdf

Wytworzył: Adrian Portalski (4 października 2017)
Opublikował: Roman Gęsiarz (12 października 2009, 10:44:51)

Ostatnia zmiana: Magdalena Łabędzka (4 października 2017, 09:46:32)
Zmieniono: Aktualizacja Procedury.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3535

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij