W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Stara Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Stara Biała.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Stara Biała.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Bornińska. Kontakt: radagminy@starabiala.pl, tel. 24 366-87-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Stara Biała odpowiada Małgorzata Bornińska, radagminy@starabiala.pl, tel.24 366-87-10.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon (22) 55 17 700

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Stara Biała mieści się przy ul. Jana Kazimierza 1, w Białej. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym zostały wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Jana Kazimierza oraz wejście boczne od strony ul. Henryka Sienkiewicza. Wejście główne usytuowane jest na poziomie siedmiu schodków, do którego dodatkowo prowadzi pochylnia (z barierką po jednej stronie) umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe są bezprogowe, mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim (jednak nie otwierają się automatycznie). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście od strony ul. Henryka Sienkiewicza usytuowane jest na poziomie 5 schodków. Ze względu na brak pochylni nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściami obiekt posiada zadaszenia chroniące przed opadami.

Jest to budynek piętrowy, dwukondygnacyjny. Nie jest wyposażony w windę, platformę, dźwig osobowy i podnośnik. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. 

W holu wejściowym znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń. W wiatrołapie przy wejściu głównym budynku znajduje się telefon umożliwiający połączenie z pracownikiem i uzyskanie powyższych informacji w sposób głosowy.

Budynek Urzędu Gminy Stara Biała jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się oraz osób ze szczególnymi potrzebami (w pełni dostępny jest hol i korytarz na parterze). Nie wszystkie drzwi do biur poszczególnych referatów mają szerokość przystosowaną do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściach do biur nie ma progów. We wszystkich drzwiach zastosowane są klamki w formie dźwigni.

Kancelaria oraz sekretariat Urzędu Gminy znajduje się na piętrze budynku. Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem właściwego referatu za pomocą telefonu znajdującego się w wiatrołapie przy wejściu głównym. 

W indywidualnych przypadkach, w celu zapewnienia komunikacji z Urzędem, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik może obsłużyć interesanta w wyznaczonym miejscu dla interesantów zlokalizowanym w holu, na parterze budynku, przy wejściu głównym.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Powiadom znajomego