W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Powrót

Statut sołectwa


Statut Sołectwa


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową.

§2

Sołectwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 maca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi samorządową jednostkę pomocniczą gminy Stara Biała utworzoną na podstawie uchwały Rady Gminy.

§3

  Podstawą działania samorządu mieszkańców są przepisy:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.),
 2. Statutu Gminy Stara Biała,
 3. postanowień niniejszego Statutu.

§4

Statut określa organizację, zakres i działania sołectw, obejmując swoim obszarem wieś określoną w wykazie miejscowości i sołectw stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

Rozdział II
Struktura organizacyjna

§5

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
 2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.
 3. Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób.
 4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.

§6

 1. Prace sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej mają charakter społeczny.
 2. Organy sołectwa są obowiązane co najmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności zebraniu wiejskiemu.

Rozdział III
Zebranie wiejskie

§7

 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa lub Wójta Gminy.
 2. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie organów gminy,
  3. na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
 3. Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie na którym wybierane są władze sołectwa.

§8

  Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:
 1. Wybór i odwołanie sołtysa.
 2. Wybór i odwołanie Rady Sołeckiej.
 3. Opiniowanie przedstawionych do konsultacji przez Adę Gminy projektów uchwał w części dotyczącej sołectwa w sprawach:
  1. planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. projektu budżetu na dany rok,
  3. przepisów prawa miejscowego,
  4. o prawach własności, użytkowania lub w innych sprawach rzeczowych i majątkowych mienia gminnego,
  5. celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa,
  6. innych uchwał Rady Gminy.

§9

 1. Mieszkańcy sołectwa są powiadamiani o terminie, miejscu i temacie zebrania co najmniej na 3 dni wcześniej.
 2. O terminie i miejscu zebrania wiejskiego, którego przedmiotem są wybory do władz sołectwa, mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
 3. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys lub osoba wybrana przez zebranie wiejskie.
 4. Zebraniu wiejskiemu poświęconemu wyborom organów sołectwa przewodniczy pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta Gminy.

§10

 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 mieszkańców, którzy posiadają stałe zamieszkanie w sołectwie i posiadają czynne prawo wyborcze.
 3. Jeżeli w zebraniu wiejskim uczestniczy mniej niż 1/10 stałych mieszkańców, zebranie może być kontynuowane i jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby jego uczestników w nowym terminie - w tym samym dniu, z półgodzinnym opóźnienie.
 4. Mieszkańcy przebywający w sołectwie na pobyt czasowy lub właściciele nieruchomości położonych w tym sołectwie mogą uczestniczyć w zebraniu wiejskim wyłącznie z głosem doradczym.

§11

 1. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, którego kopię sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
 2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość osób biorących udział w zebraniu, w której turze zebranie przeprowadzono, wnioski uchwał i wyniki głosowania.

Rozdział IV
Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej

§12

 1. Kadencja Sołtysa i rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
 2. Sołtys i Rada Sołecka sprawują swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz sołectwa.
 3. Wybory do samorządu mieszkańców wsi w przypadku upływu kadencji zarządza Rada Gminy, określając termin ich przeprowadzenia na terenie całej gminy.
 4. Wójt Gminy ustala harmonogram zebrań wiejskich określając dzień, godzinę, miejsce zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej winny być przeprowadzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wyborów nowej Rady Gminy.

§13

 1. Zebranie wiejskie, na którym mają się odbyć wybory organów sołectwa zwołuje Wójt Gminy, także w ciągu kadencji, w przypadku rezygnacji, bądź odwołania sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
 2. Przepis §10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§14

 1. Wybory lub odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli ilość zgłoszonych kandydatów przez zebranie wiejskie równa się ilości ustalonego jej składu, wybory Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu jawnym.

§15

 1. Wybory lub odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy Stara Biała.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani Rady Sołeckiej.
 4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
  1. przyjęcie zgłoszeń kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
  2. przeprowadzenie głosowania,
  3. obliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie,
  5. sporządzenie protokółu z wyborów, który podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§16

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
  1. tajności,
  2. bezpośredniości,
  3. powszechności,
  4. równości.
 3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory Sołtysa, w drugiej kolejności wybory członków Rady Sołeckiej.

§17

 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zyskali największą liczbą głosów.
 2. W przypadku jednego kandydata ilość otrzymanych głosów musi wynosić 50% plus jeden głos.

§18

 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
 2. Uzasadniony wniosek mieszkańców o odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub jej członków wymaga podpisów 1/10 uprawnionych do głosowania w sołectwie.
 3. Z wnioskiem o odwołanie władz Sołectwa może wystąpić Wójt Gminy jeżeli nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub dopuścili się przestępstwa.
 4. Wnioski o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej adresowane są do Przewodniczącego Rady Gminy i powinny być poddane głosowaniu na zebraniu wiejskim w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia.

§19

 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, bądź śmierci przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie przewidzianym w §12 - §17 niniejszego statutu.
 2. Kadencja Sołtysa, bądź członka Rady Sołeckiej, wybranego w wyborach uzupełniających trwa do czasu przeprowadzenia nowych wyborów władz sołectwa.
 3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeśli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji. W okresie tym funkcję sołtysa sprawować będzie jeden z członków Rady Sołeckiej wskazany przez Wójta Gminy.

Rozdział V
Zakres działania Sołectwa

§20

 1. Sołectwa nie mają osobowości prawnej.
 2. Sołectwa wykonują zadania publiczne w imieniu gminy i na odpowiedzialność gminy.
 3. Do zakresu działania Sołectwa należy:
  1. wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dl wspólnoty sprawach,
  2. przedsięwzięcia lokalne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa nie zastrzeżone dla innych podmiotów w tym: działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, poprzez troskę o rozwiązywanie spraw socjalno-bytowych, opiekę społeczną, kulturę.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki Sołtysa

§21

 1. Sołtysi, jako przewodniczącemu Rady Sołeckiej - prawnemu reprezentantowi sołectwa służą następujące uprawnienia:
  1. występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji osób prawnych we wszystkich sprawach, które dotyczą społecznych i prawnych interesów sołectwa,
  2. uczestnictwo w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału głosowaniu. Może zabierać głos i składać wnioski,
  3. udział w pracach komisji stałych, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów jednostki pomocniczej. Może zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Za udział w pracach organów gminy, o których mowa w pkt 2 i 3 Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.
  4. uczestnictwo w naradach zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy,
  5. zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczącego jego obradom,
  6. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i przewodniczenie im,
  7. informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach,
  8. wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, podatków i opłat, łącznie z inkasem podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków.
 2. Sołtys używa pieczątki następującej treści: "Sołectwo (nazwa sołectwa) Sołtys gminy Stara Biała pow. płocki".

Rozdział VII
Prawa i obowiązki Rady Sołeckiej

§22

 1. Rada Sołecka wykonuje czynności o charakterze opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym.
 2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa, jako przewodniczącego Rady Sołeckiej, a w szczególności:
  1. opracowywanie i przedkładanie na zebraniu wiejskim projektów programu pracy samorządowej,
  2. występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu,
  3. organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontynuowanie ich realizacji,
  4. współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

Rozdział VIII
Nadzór nad działalnością Sołectw

§23

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§24

 1. Rada Gminy jest organem nadzoru nad działalnością sołectwa i jest uprawniona do dokonywania czynności kontrolnych.
 2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 dokonują Komisje Rady Gminy, a przede wszystkim Komisja Rewizyjna.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§25

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic nazw i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały.

§26

 1. Statut Sołectwa nadaje Rada Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa.
 2. Wszelkie zmiany w statucie dokonywane są w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.

§27

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wykaz miejscowości i sołectw w Gminie Stara Biała

Lp. Nazwa sołectwa Nazwa miejscowości wchodzących
w skład sołectwa
1. Biała Biała
2. Bronowo Kmiece Bronowo Kmiece
Nowe Bronowo
3. Bronowo-Zalesie Bronowo-Zalesie
4. Brwilno Brwilno
5. Dziarnowo Dziarnowo
6. Kamionki Kamionki
7. Kobierniki Kobierniki
8. Kowalewko Kowalewko
9. Kruszczewo Kruszczewo
10. Mańkowo Mańkowo
11. Maszewo Maszewo
12. Maszewo Duże Maszewo Duże
13. Miłodróż Miłodróż
14. Nowa Biała Nowa Biała
15. Nowe Draganie Nowe Draganie
Stare Draganie
16. Nowe Proboszczewice Nowe Proboszczewice
17. Nowe Trzepowo Nowe Trzepowo
18. Ogorzelice Ogorzelice
19. Srebrna Srebrna
20. Stara Biała Stara Biała
21. Stare Proboszczewice Stare Proboszczewice
22. Trzebuń Trzebuń
23. Ulaszewo Ulaszewo
Ludwikowo
24. Włoczewo Włoczewo
25. Wyszyna Wyszyna

Załączniki

Powiadom znajomego