W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Powrót

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zw. RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), informujemy, że:

 1. Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Gospodarka Komunalna ”Stara Biała” Sp. z o.o. zs. przy ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biała, NIP 7743213406, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000431292, tel. 24 365-61-78, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Spółce Gospodarka Komunalna ”Stara Biała”, e-mail: iod@gkstarabiala.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie celu:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem przez Spółkę Gospodarka Komunalna ”Stara Biała” zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków lub też z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała, a także realizacji obowiązku prawnego archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wymaganej Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  2. realizacji przez Administratora zadań wynikających z Umowy zawartej z osobą fizyczną, której dane dotyczą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w przypadkach szczególnych według Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. ewentualnego ustalenia roszczeń lub w procesie dowodowym w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy w przedmiocie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, w tym również przez okres obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne jako warunek konieczny do realizacji określonych w pkt 3 celów.
 6. Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym odbiorcom, wśród których mogą być:
  1. organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne i działające w imieniu władzy publicznej na podstawie określonych przepisów prawa (m.in. sądy, prokuratura, policja);
  2. jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim wynikać to będzie z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia danych (m.in. Gmina Stara Biała, Starostwo Powiatowe w Płocku, Inspektorat Nadzoru Budowlanego)
  3. podmioty wykonujące zlecenia lub zadania dla Administratora na podstawie zawartych umów, tj. podmioty przetwarzające lub samodzielni administratorzy (m.in. dostawcy usług IT, podmioty świadczące inne usługi: kurierskie, pocztowe, prawnicze, windykacyjne).
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania swych danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia danych, na podstawie art. 17 i art. 18 RODO;
  4. prawo do przenoszenia danych swych, na podstawie art. 20 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  6. w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdyby przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa naruszało przepisy RODO.
 8. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE).
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

Powiadom znajomego