Zasady współpracy Gminy z jednostkami OSP funkcjonującymi na jej terenie zostały określone w Regulaminie finansowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w Gminie Stara Biała. Regulamin został przyjęty Zarządzeniem Nr 66.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 22 grudnia 2020 r. 

Jednostki OSP z terenu Gminy Stara Biała zobowiązane są przestrzegania terminów określonych w ww. zarządzeniu, oraz stosowania następujących wzorów dokumentów: 

 1. Wniosek o dofinansowanie/doposażenie jednostki OSP (doc. pdf.).
  Przedstawiciel OSP w terminie do 30 września każdego roku składa wniosek o dofinansowanie lub doposażenie danej jednostki OSP, wskazując kwotę, nazwę towaru/sprzętu które miałyby znaleźć się na jej stanie w następnym roku kalendarzowym.
 2. Informacja o konieczności wykonania serwisu, przeglądu, remontu czy legalizacji pojazdu samochodowego, sprzętu silnikowego, urządzeń specjalnych zainstalowanych na pojazdach samochodowych oraz zakupu do nich części i materiałów eksploatacyjnych (doc. pdf.).
  W przypadku konieczności wykonania serwisu, przeglądu, remontu czy legalizacji pojazdu samochodowego, sprzętu silnikowego, urządzeń specjalnych zainstalowanych na pojazdach samochodowych oraz zakupu do nich części i materiałów eksploatacyjnych, których koszt ma ponieść Gmina, Przedstawiciel OSP pisemnie informuje Wójta o tym fakcie.
 3. Zgłoszenie doposażenia jednostki OSP w pojazdy samochodowe/sprzęt silnikowy/urządzenia specjalne zainstalowane na pojazdach samochodowych (doc. pdf.).
  Przedstawiciel OSP jest zobowiązany do zgłoszenia dodatkowego doposażenia jednostki OSP w pojazdy samochodowe, sprzęt silnikowy, urządzenia specjalne zainstalowane na pojazdach samochodowych, w sytuacji gdy w procedurze doposażenia nie uczestniczyła Gmina.
 4. Informacja o stanie osobowym jednostki OSP oraz o posiadanym sprzęcie (doc. pdf.).
  Zarząd OSP do dnia 31 stycznia każdego roku składa do Urzędu informacje o stanie osobowym jednostki oraz o posiadanym sprzęcie, wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku.
 5. Wniosek o objęcie członków OSP ubezpieczeniem NNW (doc. pdf.).
  Przedstawiciel OSP do 31 lipca każdego roku jest zobowiązany do dostarczenia do Urzędu wniosku zawierającego liczbę członków OSP (wariant bezimienny) oraz imienną listę członków OSP (wariant imienny), którzy mają zostać objęci ubezpieczeniem NNW.
 6. Wniosek o skierowanie członków OSP w danym roku na okresowe badania lekarskie (doc. pdf.).
  Przedstawiciel OSP w terminach od 1 stycznia do 31 stycznia oraz od 1 lipca do 31 lipca każdego roku może wystąpić do Wójta z wnioskiem o skierowanie członków OSP w danym roku na okresowe badania lekarskie.
 7. Wykaz uczestników działania ratowniczego (doc. pdf.).
  Wykaz Przedstawiciel OSP przekazuje do Urzędu do 14 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału w którym realizowano działanie ratownicze.
 8. Wykaz uczestników szkolenia pożarniczego (doc. pdf.).
  Udział w szkoleniu pożarniczym odnotowuje się w wykazie uczestników szkolenia pożarniczego. Powinien on być również potwierdzony stosownym zaświadczeniem (nie dotyczy ćwiczeń), którego kopię Przedstawiciel OSP zobowiązany jest przekazać do Urzędu maksymalnie do 14 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału w którym szkolenie się odbyło.
 9. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym/szkoleniu pożarniczym (doc. pdf.).
  Wniosek o wypłatę ekwiwalentu należy złożyć za każdy kwartał do 14 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału.


Powyższe dokumenty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

W Urzędzie Gminy Stara Biała osobą odpowiedzialną za współpracę z jednostkami OSP w powyższym zakresie jest:
Adrian Portalski
tel. 24 366 87 23
e-mail: a.portalski@starabiala.pl

 

Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starej Białej:
Prezes - dh Stanisław Wiśniewski
Komendant - dh Marek Żakowski

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące w Gminie Stara Biała:

OSP w Bronowie-Zalesiu

Rok założenia: 1945

Adres: 09-411 Bronowo-Zalesie 66a
Prezes: dh Bogdan Jachimowicz
Naczelnik: dh Paweł Rugieł

 

OSP w Brwilnie
Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Fiat Ducato

Rok założenia: 1928

Adres: ul. Słoneczna 5
09-400 Brwilno
Prezes: dh Janusz Stupecki
Naczelnik: dh Krzysztof Perkowski

 

OSP w Dziarnowie

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Ford Transit

Rok założenia: 1966

Adres: 09-411 Dziarnowo 60
Prezes: dh Krzysztof Portalski
Naczelnik: dh Stanisław Kotarski

 

OSP w Kamionkach

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Lublin

Rok założenia: 1928

Adres: 09-411 Kamionki 14
Prezes: dh Janusz Malanowski
Naczelnik: dh Zbigniew Byliński

 

OSP w Maszewie

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Ford Transit

Rok założenia: 1928

Adres: 09-400 Maszewo 20a
Prezes: dh Krzysztof Sztelak
Naczelnik: dh Mirosław Kaczorowski

 

OSP w Proboszczewicach

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Ford Transit

Rok założenia: 1954

Adres: ul. Floriańska 9
09-412 Nowe Proboszczewice
Prezes: dh Leszek Łabędzki
Naczelnik: dh Sławomir Dąbrowski

 

OSP w Starej Białej

Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz wyposażona w samochody pożarnicze:

 1. średnie - Star 244 i Star 266
 2. lekki - Mercedes
Rok założenia: 1921

Adres: 09-411 Stara Biała 60
Prezes: dh Marek Żakowski
Naczelnik: dh Paweł Załęski

 

OSP w Wyszynie

Jednostka jest wyposażona w lekki samochód pożarniczy - Renault Master

Rok założenia: 1925

Adres: 09-411 Wyszyna 27a
Prezes: dh Stanisław Wiśniewski
Naczelnik: dh Jarosław Korzeniewski