W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Renata Szymborska, Nowe Grabie
Uzasadnienie wyboru INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Biała na stanowisko
Inspektor – stanowisko pracy
ds. ochrony środowiska - Referat Rolnictwa i Gospodarki KomunalnejKomisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor stanowisko pracy ds. ochrony środowiska - Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej , do zatrudnienia została wybrana Pani Renata Szymborska zamieszkała Nowe Grabie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Renata Szymborska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Inspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. W procedurze naboru spełniła wszystkie wymagania formalne. Na rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednim zasobem wiedzy praktycznej oraz znajomością zadań realizowanych na ww. stanowisku.
W ocenie komisji rekrutacyjnej posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w urzędniczym stanowisku.Biała, dnia 21 grudnia 2021 r.
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Monika Lisicka


Uwaga:
Zgodnie z § 14 pkt 3 Regulaminu naboru …, dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały
wyłonione w procesie rekrutacji, mogą być odebrane osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
W przypadku nieodebrania dokumentów w ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr  22
Status rozstrzygnięte

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie:

- wyższe oraz 3 letni staż pracy,

preferowany kierunek studiów ochrona środowiska, inżynieria środowiska oraz staż pracy

związany z ochroną środowiska.

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

 2. Posiadanie prawo jazdy kategorii „B” i samochodu prywatnego do wykorzystywania w celach służbowych.

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych następującymi ustawami w zakresie przypisanym do stanowiska pracy:

- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);

- z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 797 ze zm.);

- z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);

- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.);

- z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420);

- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

- z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.);

oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

oraz rozporządzeniami:

- Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283);

- Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla spraw prowadzonych na stanowisku;

 2. przygotowywanie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska i współdziałanie w tym zakresie z innymi organami;

 3. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 4. przygotowywanie opinii i uzgodnień, których obowiązek wydania został nałożony na wójta ustawą Prawo geologiczne i górnicze;

 5. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji o usunięciu odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania odpadów;

 6. prowadzenie spraw związanych z odpadami innymi niż komunalne, m.in. folią rolniczą, wyrobami zawierającymi azbest, itp.;

 7. przygotowywanie opinii wynikających z ustawy o odpadach oraz udzielanie informacji innym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań;

 8. sporządzanie zbiorczych sprawozdań (w tym statystycznych) z zakresu spraw prowadzonych na stanowisku;

 9. przygotowywanie i aktualizowanie informacji publikowanych na stronach internetowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,

 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową oraz pracą w terenie,

 • praca w zespole,

 • realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,

 • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,

 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, 

 • budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,  

 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,

 • budynek Urzędu nie posiada windy,

 • pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),

 • umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku

urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6

miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny opatrzony numerem telefonu lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem,
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko:
Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska”
3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.),

7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
8. Klauzula informacyjna dla kandydata
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska” na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr  22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 1500

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

Biała, dnia 24 listopada 2021 r.Wójt

/-/ Sławomir Wawrzyński

Powiadom znajomego