W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia.
Mając powyższe na uwadze, nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw ochrony danych w Biurze Kontroli nie został rozstrzygnięty.
Następny konkurs na ww. stanowisko zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych
Miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała - Kancelaria pok. nr 22
Status rozstrzygnięte

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych w Biurze Kontroli

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu: cały etat

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe oraz 3 letni staż pracy.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu
 7. Posiadanie prawo jazdy kategorii „B” i samochodu prywatnego do wykorzystywania w celach służbowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub prawo.
 2. Studia podyplomowe lub kursy/szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 3. Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 4. Wiedza z zakresu przepisów prawa w szczególności wynikająca z:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych),
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
  • oraz:
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283),
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji wymaganej przez przepisy ochrony danych osobowych, w tym wymaganych rejestrów,
 • opracowywanie i aktualizowanie klauzul informacyjnych, klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przygotowywanie umów w obszarze ochrony danych,
 • monitorowanie funkcjonowania wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony danych,
 • podejmowanie stosownych działań w przypadku wykrycia naruszenia lub podejrzenia naruszenia;
 • udzielanie odpowiedzi na skargi lub żądania osób, których dane dotyczą,
 • wsparcie merytoryczne pracowników w sprawach dotyczących przetwarzania danych,
 • współpraca w zakresie kontaktów z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresy ochrony danych osobowych oraz szkoleń dla pracowników,
 • udział w audytach wewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych osobowych z regulacjami wewnętrznymi oraz z przepisami prawa,
 • udział w przeprowadzaniu analizy ryzyka w zakresie ochrony danych oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych,
 • współpraca przy tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej,
 • udział w kontrolach wewnętrznych w jednostce oraz w kontrolach prowadzonych w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,
 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową oraz pracą w terenie,
 • praca w zespole,
 • praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na I piętrze,
 • budynek Urzędu nie posiada windy,
 • pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),
 • umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny opatrzony numerem telefonu lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.
  List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych”
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 8. Klauzula informacyjna dla kandydata.
 9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych”
na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2022 r. do godz. 1600

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

Biała, dnia 24 stycznia 2022 r.

                                                                                                  Wójt
                                                                                   /-/ Sławomir Wawrzyński

Załączniki

Powiadom znajomego