W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Michał Wroński, Stara Biała
Uzasadnienie wyboru Pan Michał Wroński posiada wyższe wykształcenie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie umiejętności do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku inspektora ds. ochrony danych.
Kandydat spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał największą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych
Miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała - Kancelaria pok. nr 22
Status rozstrzygnięte

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe oraz 3 letni staż pracy.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
 7. Prawo jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub prawo.
 2. Studia podyplomowe lub kursy/szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 3. Wiedza z zakresu przepisów prawa:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych),
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247),
  4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
  5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz:
  6. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),
  7. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji wymaganej przez przepisy ochrony danych osobowych, w tym wymaganych rejestrów;
 • opracowywanie i aktualizowanie klauzul informacyjnych, klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • przygotowywanie umów w obszarze ochrony danych;
 • monitorowanie funkcjonowania wdrożonych zabezpieczeń w celu ochrony danych;
 • podejmowanie stosownych działań w przypadku wykrycia naruszenia lub podejrzenia naruszenia;
 • udzielanie odpowiedzi na skargi lub żądania osób, których dane dotyczą;
 • wsparcie merytoryczne pracowników w sprawach dotyczących przetwarzania danych;
 • współpraca w zakresie kontaktów z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresy ochrony danych osobowych oraz szkoleń dla pracowników;
 • udział w audytach wewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych osobowych z regulacjami wewnętrznymi oraz z przepisami prawa;11) udział w przeprowadzaniu analizy ryzyka w zakresie ochrony danych oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych;
 • współpraca przy tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej;
 • udział w kontrolach wewnętrznych w jednostce oraz w kontrolach prowadzonych w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Biała.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała;
 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową;
 • praca w zespole;
 • praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na I piętrze;
 • budynek Urzędu nie posiada windy;
 • pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku);
 • umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający numer telefonu lub adres e-mailem oraz opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych”

3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
8. Klauzulę informacyjną dla kandydata.
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty można składać:

- osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy (pok. nr 22), w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

lub

- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, z dopiskiem na kopercie :
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony danych”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

Biała, dnia 22 marca 2023 r.

Wójt

/-/ Sławomir Wawrzyński

Załączniki

Powiadom znajomego