W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Podinspektor w Dziale Świadczeń

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Monika Skrzynecka, Ludwikowo
Uzasadnienie wyboru Pani Monika Skrzynecka posiada wyższe wykształcenie i oczekiwane doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie umiejętności do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku podinspektora w Dziale Świadczeń.
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała największą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Dziale Świadczeń
Miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała - sekretariat
Status rozstrzygnięte

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor  w Dziale Świadczeń

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat


I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki; administracja, prawo, finanse publiczne, ekonomia).
6. Minimum 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
8. Dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
10. Dobra znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: 
- Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

II. Wymagania dodatkowe:
- komunikatywność,
- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
- umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,
- umiejętność planowania pracy, operatywność,                                               
- umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy z klientem,
- wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych:
- obsługa klienta w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne,
- prowadzenie postępowań w sprawach  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych  oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

IV. Zakres odpowiedzialności:
Pracownik odpowiedzialny będzie za:
- prawidłową obsługę klienta,  
- terminowe prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych,
- sporządzanie list wypłat,
- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
-  bieżącą analizę wykorzystanych środków finansowych na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych  oraz sporządzanie w tym zakresie zapotrzebowania,
- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi,
- odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
- prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych, współpraca w tym zakresie z innymi ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądem, komornikiem sądowym i innymi organami,
- przygotowywanie wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- przygotowywanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- prowadzenie analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych na rzecz wierzycieli świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów - przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego,
- udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała;
• praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową;
• praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych;
• pełny wymiar czasu pracy;
• budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze;
• budynek Urzędu nie posiada windy;
• pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku);
• umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. 
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny zawierający numer telefonu lub adres e-mailem oraz opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: 
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Podinspektor w Dziale Świadczeń”

3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy. 
6. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. 
8. Klauzulę informacyjną dla kandydata.
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty można składać:

- osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor  w Dziale Świadczeń” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

lub

- przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, z dopiskiem na kopercie 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Dziale Świadczeń” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.


Biała, dnia 05 czerwca 2023 r.


Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała
/-/ Iwona Kuklińska

Załączniki

Powiadom znajomego