Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowa drogi wewnętrznej w Mańkowie

nr sprawy ZP.3410-14/09

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa drogi wewnętrznej w Mańkowie" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe,
"MELBET"
Sochocki - Umiejewski - Kącicki - Spółka Jawna,
ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock

Cena oferty wybranej: 661825,01 zł brutto
(słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 01/100).

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Budowa drogi wewnętrznej w Mańkowie" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe,
"MELBET".
Sochocki - Umiejewski - Kącicki - Spółka Jawna,
ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock.

Cena oferty wybranej: 661825,01 zł brutto
(słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 01/100).

Oferta nr 2 spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Konsorcjum firm: "HYDRO-STAL" Spółka z o.o. , ul. Kurpiowska 14, 09-408 Płock - (lider); W.R.M. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne Arkadiusz Wałęsa, Marcin Rybicki, Lech Malara Spółka Jawna, ul. Kostrogaj 13, 09-400 Płock - ocena 99,22 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe, "MELBET": Sochocki-Umiejewski-Kącicki - Spółka Jawna, ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock - ocena 100 pkt.
 3. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "RIMEX", Janusz Frelek, ul. Agrestowa 1C, 09-402 Płock (lider); "REM-SANIT" Tadeusz Remiś, ul. Przemysłowa 20, 09-400 Płock - oferta odrzucona.
 4. Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT", Stanisław Dublicki, Brudzeń Duży 47, 09-414 Brudzeń - ocena 92,95 pkt.

ZP. 3410-14/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Budowa drogi wewnętrznej w Mańkowie".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: do dnia 30 czerwca 2009 r. www.ugstarabiala.bip.org.pl, od dnia 1 lipca 2009 r. www.bip.starabiala.pl oraz www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej w Mańkowie o długości 418,84 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.
Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 30 października 2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - 10000,- zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 8 lipca 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 lipca 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 czerwca 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych - nie dotyczy.


Pliki do pobrania:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Przedmiar robót - branża drogowa
 3. Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa
 4. Przedmiar robót - branża elektryczna
 5. Przedmiar robót - gazociąg
 6. Projekt budowlany - branża drogowa
 7. Projekt budowlany - skrzyżowanie z drogą wojewódzką
 8. Projekt budowlany - kanalizacja deszczowa
 9. Projekt budowlany - branża elektryczna
 10. Projekt budowlany - branża gazowa
 11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża drogowa
 12. Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa
 13. Specyfikacja techniczna - branża elektryczna

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij