Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawy oleju opałowego lekkiego dla gminy Stara Biała

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawy oleju opałowego lekkiego dla gminy Stara Biała" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:
ORLEN PetroCentrum Spółka z o.o.
ul. Zglenickiego 44
09-411 Płock

Cena brutto: 2185,02 zł za 1 m3 (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych, 02/100).
Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. "Dostawy oleju opałowego lekkiego dla gminy Stara Biała" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:
ORLEN PetroCentrum Spółka z o.o.
ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
Cena oferty wybranej: 2185,02 zł brutto za 1 m3 oleju opałowego (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100).
Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

    W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. ORLEN PetroCentrum Spółka z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock - ocena 100 pkt,
  2. GRABOWSKI - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski - ocena 96,81 pkt.

ZP.3410-3/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Dostawy oleju opałowego lekkiego dla gminy Stara Biała" .

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstarabiala.bip.org.pl, www.starabiala.pl.

Zadanie obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek na terenie gminy Stara Biała w okresie od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: sukcesywnie, w miarę potrzeb w okresie od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 16 lutego 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lutego 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 6.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 lutego 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych – nie dotyczy

    Pliki do pobrania:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Informacja o proteście z dnia 10 lutego 2009 r.
  3. Odpowiedź na protest z dnia 10 lutego 2009 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij