Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap I A

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap I A" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDGOST" Spółka z o.o.,
ul. Bierzewicka 62, 09-500 Gostynin (lider);
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna,
ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa

Cena brutto: 4894797,82 zł.
(słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 82/100).

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno - socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap IA" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDGOST" Spółka z o.o.,
ul. Bierzewicka 62, 09-500 Gostynin (lider);
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna,
ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa.
Cena oferty wybranej: 4894797,82 zł brutto (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 82/100).
Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

  W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Zakład Instalatorstwa i Teletechniki "ŁĄCZBUD" Spółka z o.o., ul. 3-go Maja 22, 35-030 Rzeszów - ocena 89,39 pkt.
 2. Konsorcjum firm: HYDROPOL Spółka z o.o., ul. Targowa 10B, 09-500 Gostynin (lider), "POLCOURT" Spółka Akcyjna, ul. Generała Zajączka 11/C7, 01-510 Warszawa - ocena 78,85 pkt.
 3. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDGOST" Spółka z o.o., ul. Bierzewicka 62, 09-500 Gostynin (lider); TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna, ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa - ocena 100 pkt.
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe, "MELBET": Sochocki-Umiejewski-Kącicki - Spółka Jawna, ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock - ocena 82,85 pkt.
 5. Konsorcjum firm: Kopalnia Piachu i Żwiru "WASKOP", Wasek Elżbieta, 09-409 Płock, ul. Walecznych 9a m14; (lider), Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane "WASBUD", Jacek Wasek, ul. Walecznych 9a/14, 09-409 Płock - oferta odrzucona.
 6. Konsorcjum firm: Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT", Stanisław Dublicki, Brudzeń Duży 47, 09-414 Brudzeń (lider); Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno; Spółka Budowlano- Usługowa BUDEX Cackowski, Lutomirski, Narowski, Politowski - Spółka jawna, ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno - ocena 81,80 pkt.
 7. Konsorcjum firm: RETURN Spółka z o.o., ul. Warszawska 128, 09-540 Sanniki (lider); Fortum DZT Service Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 7A, 58-160 Świebodzice - oferta odrzucona.

ZP. 3410-4/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
„Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach – etap I A”.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstarabiala.bip.org.pl, www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu urządzeń sportowych obejmujących boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, infrastrukturę techniczną (uzbrojenie terenu), wewnętrzne ciągi komunikacyjne, zagospodarowanie i urządzenie terenu oraz drogi dojazdowe.
Inwestycja realizowana będzie w miejscowościach Nowe Proboszczewice i Stare Proboszczewice, gm. Stara Biała.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 31 sierpnia 2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - 100000,- zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 3 marca 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 marca 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 6.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 lutego 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych – nie dotyczy

Pliki do pobrania:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Załącznik graficzny nr 1 - elementy wyłączone z wykonania w ramach etapu IA
 2. Załącznik graficzny nr 2 - elementy o zmienionej konstrukcji w ramach etapu IA

  Przedmiary
 1. Przedmiar robót droga do osiedla - branża drogowa
 2. Przedmiar robót branża budowlana
 3. Przedmiar robót branża drogowa
 4. Przedmiar robót branża elektryczna
 5. Przedmiar robót droga do osiedla kanalizacja deszczowa
 6. Przedmiar robót przyłącze telefoniczne
 7. Przedmiar robót sieci i instalacje wod.-kan.
 8. Przedmiar robót sieć kanalizacji deszczowej i drenazowej
 9. Przedmiar robót tereny zielone

  Projekt budowlany kompleksowy plan inwestycji
 1. Projekt budowlany część I kompleksów plan inwestycji opis do projektu
 2. Projekt budowlany część I kompleksowy plan inwestycji część graficzna

  Projekt budowlany zagospodarowanie i urządzenie terenu część opisowa i graficzna
 1. Projekt budowlany część II a zagospodarowanie i urządzenie terenu część graficzna
 2. Projekt budowlany część II a zagospodarowanie i urządzenie terenu część opisowa

  Branża sanitarna
 1. Projekt budowlany sieć i przyłącza wod. kan. sanitarnej deszczowej i drenazowej
 2. Projekt budowlany sieć kanalizacji deszczowej etap I cz. II

  Branża drogowa
 1. Projekt budowlano wykonawczy branża drogowa tereny sportowe część opisowa
 2. Projekt budowlano wykonawczy branża drogowa tereny sportowe część graficzna (plik 1 z 3)
 3. Projekt budowlano wykonawczy branża drogowa tereny sportowe część graficzna (plik 2 z 3)
 4. Projekt budowlano wykonawczy branża drogowa tereny sportowe część graficzna (plik 3 z 3)

  Branża elektryczna
 1. Projekt budowlany i wykonawczy branża elektryczna część graficzna
 2. Projekt budowlany i wykonawczy branża elektryczna część opisowa

  Branża telekomunikacyjna
 1. Projekt budowlany branży telekomunikacyjnej

  Ulica osiedlowa
 1. Budowa drogi do osiedla projekt budowlany drogowy
 2. Budowa drogi do osiedla projekt budowlany kanalizacja deszczowa
 3. Budowa drogi do osiedla zagospodarowanie terenu
 4. Pozwolenie na budowę droga do osiedla

  Specyfikacje techniczne
 1. Budowa drogi do osiedla część drogowa szczegółowe specyfikacje techniczne
 2. Budowa drogi do osiedla projekt budowlany kanalizacja deszczowa szczegółowe specyfikacje techniczne
 3. Karty specyfikacji technicznych dane technologiczno-materiałowe część IIa zagospodarowanie i urządzenie terenu
 4. Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 5. Specyfikacje techniczne branża elektryczna
 6. Specyfikacje techniczne sieci zewnętrzne
 7. Szczegółowe specyfikacje techniczne branża drogowa tereny sportowe
 8. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część IIa zagospodarowana

 1. Dokumenty formalno-prawne
 2. Wykaz dokumentów formalno-prawnych oraz warunków technicznych dla projektowania i realizacji inwestycji
 3. Ekspertyza geotechniczna

 1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 16 lutego 2009 r. oraz zmiana SIWZ
 2. Odpowiedź na zapytanie z dnia 20 lutego 2009 r.
 3. Odpowiedź na zapytanie z dnia 23 lutego 2009 r.
 4. Odpowiedź na zapytanie z dnia 27 lutego 2009 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij