Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

REMAR Spółka z o.o.
ul. Dworcowa 46, 09-400 Płock

Cena brutto 1435996,11 zł
(słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 11/100).

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez firmę:

REMAR Spółka z o.o.
ul. Dworcowa 46, 09-400 Płock

Cena oferty wybranej: 1435996,11 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 11/100).
Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

  W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. "HYDRO-STAL" Spółka z o.o. ul. Kurpiowska 14, 09-408 Płock. – ocena 90,82 pkt.
 2. Konsorcjum firm: Zakład Usług Technicznych Budownictwa, Osiecki Andrzej, ul. Płocka 59A/5, 09-200 Sierpc (lider), Biuro Projektów i Inwestycji "PROBUD" S. C., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc – oferta odrzucona.
 3. Zakład Instalacji Sanitarnych TECH-INSTAL, Grażyna Porębska, 09-410 Płock, ul. Jana Pawła II-ego 27/67 – ocena 87,21 pkt.
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe, "MELBET": Sochocki-Umiejewski-Kącicki - Spółka Jawna, ul. Wiadukt 1, 09-400 Płock – oferta odrzucona.
 5. REMAR Spółka z o.o., ul. Dworcowa 46, 09-400 Płock – ocena 100 pkt.
 6. Zakład Budowlano – Montażowy "BUDOMONT", Stanisław Dublicki, Brudzeń Duży 47, 09-414 Brudzeń – ocena 88,66 pkt.
 7. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL", Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck – oferta odrzucona.

ZP.3410-5/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
„Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach”.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstarabiala.bip.org.pl, www.starabiala.pl.

  Przedmiotem zamówienia jest budowa:
 1. fragmentu ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach, gm. Stara Biała, o długości ok. 455 m wraz z kanalizacją deszczową (bez "sięgaczy" stanowiących fragmenty ulic Jaśminowej, Świerkowej, Klonowej, Akacjowej i Jodłowej, a także bez odcinka ulicy Modrzewiowej od skrzyżowania z ulicą Jodłową do ulicy Cisowej).
 2. odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jodłowej od studni D8 do istniejącej studni przy skrzyżowaniu ulicy Jodłowej z ulicą Dębową.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 30 września 2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - 35000,- zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 12 marca 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 marca 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 6.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lutego 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych – nie dotyczy

Pliki do pobrania:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik graficzny nr 1 - ulica Modrzewiowa - zakres branży drogowej
 3. Załącznik graficzny nr 2 - ulica Modrzewiowa - zakres kanalizacji deszczowej
 4. Załącznik graficzny nr 3 - ulica Jodłowa - zakres kanalizacji deszczowej
 5. Przedmiar robót - ul. Modrzewiowa - branża drogowa
 6. Przedmiar roboót - ul. Modrzewiowa - kanalizacja deszczowa
 7. Przedmiar robót - ul. Jodłowa - kanalizacja deszczowa
 8. Projekt budowlano-wykonawczy i zagospodarowania terenu - ul. Modrzewiowa (plik 1 z 2)
 9. Projekt budowlano-wykonawczy i zagospodarowania terenu - ul. Modrzewiowa (plik 2 z 2)
 10. Projekt budowlano-wykonawczy - kanalizacja deszczowa w ul. Modrzewiowej
 11. Projekt budowlano-wykonawczy - kanalizacja deszczowa w ul. Jodłowej
 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - roboty drogowe
 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Modrzewiowa

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij