W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Karosacja samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Starej Białej

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.3410-16/09

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Karosacja samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Starej Białej" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Zakład Konserwacji i Naprawy
Sprzętu Pożarniczego "ERGAŚ", Ryszard Gajewski,
Budziska 75
07-130 Łochów

Cena oferty brutto: 128600,00 zł zł
(słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Karosacja samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Starej Białej" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez firmę:

Zakład Konserwacji i Naprawy
Sprzętu Pożarniczego "ERGAŚ", Ryszard Gajewski
Budziska 75
07-130 Łochów

Cena oferty brutto: 128600,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100)

Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. "ABOT" Sp. z o.o., ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn – ocena 99,33 pkt.
  2. "DRAGON" s. c., ul. Kazdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza – ocena 95,61 pkt.
  3. Zakład Wielobranżowy "BONEX", Mirosław Nowowiejski, ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska – ocena 80,45 pkt.
  4. Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego "ERGAŚ", Ryszard Gajewski, Budziska 75, 07-130 Łochów – ocena 100,00 pkt.

ZP.3410-16/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Karosacja samochodu bojowego dla potrzeb OSP w Starej Białej".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia jest karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności wymagania w zakresie wyposażenia, specyfikacje itp. zawierają załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 sierpnia 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pok. 6. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 lipca 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych - nie dotyczy.


Pliki do pobrania:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ
  1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane