W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Dostawy węgla kamiennego do Szkół w Starych Proboszczewicach i Wyszynie, gm. Stara Biała

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.3410-21/09

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawy węgla kamiennego do Szkół w Starych Proboszczewicach i Wyszynie, gm. Stara Biała" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Firma Handlowo Usługowa
"ROLMIX" Jarosław Woźniak
ul. Spółdzielcza 30
09-230 Bielsk


Cena oferty brutto: 101655,00 złotych
(słownie: sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Dostawy węgla kamiennego do Szkół w Starych Proboszczewicach i Wyszynie, gm. Stara Biała" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Firma Handlowo Usługowa
"ROLMIX" Jarosław Woźniak
ul. Spółdzielcza 30
09-230 Bielsk

Cena oferty brutto: 101655,00 złotych
(słownie: sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie spośród ofert nieodrzuconych.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Firma Handlowo Usługowa "ROLMIX" Jarosław Woźniak, ul. Spółdzielcza 30, 09-230 Bielsk – ocena 100 pkt
  2. Spółdzielnia Usługowo – Handlowa w Starych Proboszczewicach, ul. Spółdzielcza 12, 09-412 Proboszczewice – oferta odrzucona

ZP.3410-21/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Dostawy węgla kamiennego do Szkół w Starych Proboszczewicach i Wyszynie, gm. Stara Biała".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla kamiennego (orzech średni – 110t, kostka gruba – 35t, miał węglowy – 4t) do Szkół w Starych Proboszczewicach i Wyszynie, gm. Stara Biała. Dostawy odbywać się będą w ilościach i terminach wynikających z potrzeb Szkół ustalonych na bieżąco z Kierownikami Szkół w miarę posiadanych wolnych powierzchni magazynowych. Zakończenie realizacji dostaw nastąpi najpóźniej do dnia 26 lutego 2010 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Termin składania ofert upływa dnia 7 października 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 października 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pok. 6. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 września 2009 r.

Art. 41 pkt. 12, 13, 14, 15 ustawy prawo zamówień publicznych - nie dotyczy.


Pliki do pobrania:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane