W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Proboszczewicach

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.3410-22/09

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Proboszczewicach" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

"FRANK CARS" Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa


Cena oferty wybranej: 162550,00 zł brutto
(słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Proboszczewicach" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

"FRANK CARS" Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa

Cena oferty wybranej: 162550,00 zł brutto
(słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. "FRANK CARS" Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa - ocena pkt 100.

ZP.3410-22/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Proboszczewicach".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczewice. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
  1. odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi przepisami i normami obowiązujacymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek OSP,
  3. posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 roku nr 143 poz. 1002).
Miejscem dostawy jest siedziba Urzędu Gminy Stara Biała.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 20 listopada 2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%

Termin składania ofert upływa dnia 8 października 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 października 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pok. 6. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2009 r.

Art. 41 pkt. 12, 13, 14, 15 ustawy prawo zamówień publicznych - nie dotyczy.


Pliki do pobrania:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ
  1. Zmiana SIWZ

Załączniki

Zmiana SIWZ doc, 77 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane