W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2010 r.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.3410-25/09

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2010 r." zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie
Stanisławowo 9, 09-210 Drobin


Cena oferty brutto: 5,89 zł
(słownie złotych: pięć 89/100)

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. "Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2010 r." wybrana została najkorzystniejsza oferta. Jedynym kryterium oceny ofert była cena (100%).
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Fundacja "Praca dla Niewidomych"
Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie
Stanisławowo 9, 09-210 Drobin


Cena brutto oferty: 5,89 zł/posiłek - zupa + drugie danie
(słownie: pięć złotych 89/100).

Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie. W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta.

W przetargu oferty złożyli następujący wykonawcy:
  1. Fundacja "Praca dla Niewidomych", Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, Stanisławowo 9, 09-210 Drobin - ocena 100 pkt.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Sekcja I: Zamawiający

I.1) Nazwa i adres: Gmina Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, woj. mazowieckie, tel. (024) 366-87-10, faks (024) 365-61-65.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.starabiala.pl.
I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2010 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków dzieciom w szkołach w naczyniach jednorazowych, ze sztućcami jednorazowymi. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania posiłków. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedzialku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 04.01.2009r do 31.12.2010r, z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.). Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 75 dzieci (liczba ta w trakcie roku 2010 może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu). Dzienna ilość posiłków to 75 szt, w następujących szkołach: - Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach - 39 porcji - Zespół Szkół w Maszewie Dużym - 14 porcji - Szkoła Podstawowa w Wyszynie - 4 porcje - Szkoła Podstawowa w Starej Białej - 7 porcji - Szkoła Podstawowa nr 13 w Płocku - 11 porcji - Łącznie - 75 porcji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków. Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca zadba o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. Wykonawca będzie zobowiązany do wydawania posiłków uprawnionym uczniom. Każdy posiłek będzie składał się z zupy i drugiego dania. Jedna porcja zupy musi posiadać objętość min. 200 ml. Jedna porcja drugiego dania musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym mięso - 100 gramów i surówka - 100 gramów oraz ziemniaki, ryż, kasza lub makaron. Jeden raz w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem lub krokiety - w ilości 200 gramów. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. Przed rozpoczęciem każdego tygodnia Zamawiający będzie uzgadniał z Kierownikiem GOPS w Starej Białej dobór potraw na każdy dzień następnego tygodnia. Kaloryczność każdego posiłku nie może być mniejsza niż 500 kcal. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół. Szacunkowa ilość posiłków w roku 2010 - ok. 15000 szt. Jest to ilość szacunkowa i może ulegać zmianom w zależności od występujących w tym zakresie potrzeb.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane
III.2) Warunki udziału
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Poniżej podane zostały warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym m. in.: - wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w w/w okresie usług porównywalnych do przedmiotu zamówienia (należy podać wartość oraz datę i miejsce wykonania usługi). Jako spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykonanie usługi analogicznej do będącej przedmiotem niniejszego zamówienia (tzn. dożywianie dzieci w szkołach), a także inne porównywalne usługi związane z żywieniem zbiorowym np. prowadzenie stołówki lub lokalu gastronomicznego albo obsługa gastronomiczna imprez dla grupy większej niż 75 osób. W przypadku prowadzenia własnego lokalu gastronomicznego wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego nieprzerwane prowadzenie lokalu przez okres co najmniej 1 roku bezpośrednio przed datą składania ofert, w pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje potwierdzające należyte wykonanie usług przedstawianych jako spełnienie przedmiotowego warunku. - dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia (w przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy, zgodnie z §1 ust. 2 pkt 5a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zmianami, wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów). Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje do przygotowywania posiłków w żywieniu zbiorowym. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania powyżej określonych warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży stosowne oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt. 6 instrukcji dla wykonawców, na podstawie których dokonana zostanie ocena spełniania tych warunków.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału wykonawcy w postępowaniu określonych w pkt. 5 instrukcji dla wykonawców, każdy wykonawca złoży wymienione poniżej oświadczenia i dokumenty. W postępowaniu wymagane są następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (druk nr 1), 2. oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych (druk nr 2). 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub poświadczona za zgodność kopia), 4. oświadczenie o nie zaleganiu przez wykonawcę z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (lub zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (druk nr 3). Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w w/w okresie usług porównywalnych do przedmiotu zamówienia (należy podać wartość oraz datę i miejsce wykonania usługi). Jako spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykonanie usługi analogicznej do będącej przedmiotem niniejszego zamówienia (tzn. dożywianie dzieci w szkołach), a także inne porównywalne usługi związane z żywieniem zbiorowym np. prowadzenie stołówki lub lokalu gastronomicznego albo obsługa gastronomiczna imprez dla grupy większej niż 75 osób. W przypadku prowadzenia własnego lokalu gastronomicznego wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego nieprzerwane prowadzenie lokalu przez okres co najmniej 1 roku bezpośrednio przed datą składania ofert, w pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje potwierdzające należyte wykonanie usług przedstawianych jako spełnienie przedmiotowego warunku. 6. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (druk nr 4) - w przypadku osób, które nie są pracownikami Wykonawcy, zgodnie z §1 ust. 2 pkt 5a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zmianami, wymagane jest załączenie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje do przygotowywania posiłków w żywieniu zbiorowym. Ponadto, jeżeli wykonawca zamierza zatrudniać podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie tej (tych) części zamówienia, której(ych) wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców oraz zakres przewidzianych do wykonania przez nich robót (druk nr 5A). Ponadto do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.1. - 6.6. instrukcji dla wykonawców odnoszące się do danego podwykonawcy w zakresie robót, jakie mają mu być powierzone do realizacji przez wykonawcę. W przypadku, gdy oferent nie zamierza zatrudniać podwykonawców złoży oświadczenie, że całość zamówienia wykona we własnym zakresie (druk nr 5B). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3 - 6.4 instrukcji dla wykonawców składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pok. nr 6.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, kancelaria Urzędu Gminy.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane