W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek lub rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych (osoby prowadzące działalność gospodarczą)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy

Symbol
3124

Komórka
FN.RF.

Termin załatwienia
30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opis
Zgodnie z Ordynacja podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę.

Kogo dotyczy
Przedsiębiorstwa.

Wymagane dokumenty

Podatnik będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do złożenia nw. dokumentów:

 1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek, rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych wraz z uzasadnieniem.
 2. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 lat obrotowych lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.
 3. Informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunku zysków i strat).
 4. Formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 6. Oświadczenie o otrzymanej /nieotrzymanej pomocy de minimis.
 7. Zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis..

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 13, tel. 24 366-87-12.

Sposób załatwienia
Organ podatkowy wydaje decyzję w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych umorzenie odsetek, rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych.

Opłaty
Złożenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, umorzenie odsetek, rozłożenie na raty i odroczenie podatku od środków transportowych zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
 2. Art. 8, 9, 10, 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1).
 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122 z późn. zm.).
 5. Uchwały Rady Gminy Stara Biała określające stawki podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy.

Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie umorzenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje
Wniosek powinien zawierać dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których dotyczy oraz wskazanie raty za jaką zaległość podatkowa jest należna, wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia, wskazanie osoby, od której pochodzi wniosek oraz jej adresu. Przedmiotem postępowania o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. rata podatku, którego termin płatności już upłynął.

Załączniki

Powiadom znajomego