W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Symbol
6220

Komórka
RGK

Termin załatwienia
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Do terminu załatwienia nie wlicza się terminów uzyskiwania opinii i uzgodnień od innych organów.

Opis
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, którego definicję zawarto w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), dalej jako ustawa ooś.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Lista ww. przedsięwzięć znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje również przed uzyskaniem przynajmniej jednej z decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś lub dokonania czynności określonych w art. 72 ust. 1 a i 1 b ustawy ooś.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione powyższe warunki.

Kogo dotyczy
Osoby fizyczne, osoby prawne.

Wymagane dokumenty zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), dalej jako ustawa ooś.

Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się pod adresem: 

https://zaplecze.biznes.gov.pl/files/document_attachments/1675/1540_wzor_wniosku_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_3_1.docx

https://zaplecze.biznes.gov.pl/files/document_attachments/1675/1540_wzor_wniosku_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_3_1.pdf

 
Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:


1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (4 egzemplarze), sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy ooś.

2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, lub gdy Wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś, w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (4 egzemplarze), sporządzoną zgodnie z art. 62a ustawy ooś.
 
3. Poświadczoną przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska.

4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wyznaczoną odległością, 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej. 

5. Mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe (zamiast kopii mapy ewidencyjnej) sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar działek, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska. Dotyczy tylko przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu, strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1265).

6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, (w przypadku gdy liczba stron postępowania nie przekracza 10) pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar oddziaływania przedsięwzięcia. 

W przypadku, gdy liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przekracza 10 nie wymaga się dołączenia wypisu i wyrysu z rejestru gruntu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia ww. dokumentu w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

7. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - tylko w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)

8.Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565).

9. Oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej  za:
- wydanie decyzji, na podstawie części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923) - z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie decyzji środowiskowej";

- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Zwolnienia od opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opłaty
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923) :

- 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę można dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie, które składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dnia od daty otrzymania pisma.

Powiadom znajomego