W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wydanie decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Symbol
6233

 

Komórka
RGK.GO.

 

Termin załatwienia
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

Opis
Wnioskodawca określa:
 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej - NIP,
 2. przedmiot i obszar działalności,
 3. środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Kogo dotyczy
Osoby będące przedsiębiorcami.

 

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek (druk wniosku dostępny na stronie www.bip.starabiala.pl oraz w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Stara Biała,
 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za wydanie zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023 r. poz. 2111, ze zm.),
 4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru ścieków wystawiony przez stację zlewną.

 

Miejsce składania pism
Kancelaria Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

 

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

 

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł za wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023 r. poz. 2111 zm.). Opłatę można dokonać w kasie urzędu (pok. nr 13) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stara Biała numer: 37 9038 0004 0000 0013 2000 0010.

 

Podstawa prawna
 1. art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469, ze zm.).

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie odwołanie, które składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

 

Inne informacje

Przedsiębiorca przed złożeniem wniosku winien zapoznać się z wymaganiami dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała zgodnie z uchwałą Nr 371/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.04.2023 r. poz. 5076).

Informacje dotyczące górnych stawek opłat, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Biała oraz wymagań dla przedsiębiorcy chcącego świadczyć ww. usługi na terenie Gminy Stara Biała dostępne są stronie internetowej www.starabiala.pl w zakładce Ochrona Środowiska i Rolnictwo w artykule: Woda i Ścieki. 

Woda i Ścieki

 

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt może:
 1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

 

 

Załączniki

Wzór wniosku pdf, 187 kB

Powiadom znajomego