W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców. Wpisywanie do stałego rejestru wyborców gminy na wniosek

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ewidencja ludności i dowody osobiste
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Treść

Symbol
5010

Komórka
SO

Termin załatwienia
Czynności dokonuje się w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wysyła się pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbiera się osobiście w urzędzie gminy.

Opis
Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie gminy wpisani są do rejestru wyborców z urzędu. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Rejestr wyborców dzieli się na

 1. część A
  1. dotyczy obywateli polskich.
 2. część B
  1. dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, stale zamieszkujących na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wpisanie następuje nie później niż 30-tego dnia po zarządzeniu wyborów.


Kogo dotyczy

 1. Wyborców posiadających obywatelstwo polskie, stale zamieszkujących na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, oraz wyborców zamieszkałych na terenie gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.
 2. Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie posiadających obywatelstwa polskiego, którzy stale zamieszkują na terenie gminy i nie są pozbawieni praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie, którego są obywatelami.


Udostępnianie rejestru wyborców

Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A lub B.
 2. Ważny dowód osobisty.
 3. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo w przypadku cudzoziemca (karta pobytu stałego, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokument potwierdzający prawo pobytu stałego - oryginał do wglądu).
 4. Pisemna deklaracja, zawierająca dane niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
 5. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. Potwierdzenie faktu stałego zamieszkiwania na obszarze gminy (oświadczenie Sołtysa, dokumenty potwierdzające korzystanie z mediów (rachunki za energię elektryczną, za zużycie wody, gazu, wywóz odpadów komunalnych, za korzystanie z  internetu itp.) pod wskazanym we wniosku adresem.


Miejsce składania pism

Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. nr 20, tel. 24 366-87-19.

Sposób załatwienia
Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.
Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 3. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316, z 2018 r. poz. 2209).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców, przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Płocku, za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje
Rejestr wyborców jest udostępniany na wniosek wyborcy. Każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma praw wyborczych, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęciu w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

Uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane