Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir WawrzyńskiUrząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Obsługa Dowodów Osobistych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Ewidencja ludności i dowody osobiste

Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Treść

Symbol
5344

Komórka
SO

Termin
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Opis
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w wersji pisemnej składa się osobiście w organie dowolnej gminny na terytorium RP.
Wniosek dowodowy w postaci elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kogo dotyczy
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP

 • do 5 roku życia (dowód wydawany jest na okres 5 lat)
 • od ukończenia 5 roku życia (dowód wydawany jest na okres 10 lat)

 
Wymagane dokumenty
Wersja papierowa

 1. Wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz wniosku w postaci papierowej składa się w siedzibie organu dowolnej gminy.
 2. 2.Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. Dopuszcza się złożenie fotografii:
  • w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem
  • o niepełnosprawności,
  • z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej
  • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innymi niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 3. Dowód osobisty lub ważny polski paszport do wglądu.W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL, organ gminy zawiesza wniosek do czasu usunięcia niezgodności w systemie przez odpowiedni organ lub żąda przedłożenia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie, w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.


Wersja Elektroniczna (skorzystaj ze strony: www.obywatel.gov.pl lub www.mswia.gov.pl)

 1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.
 2. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, jak powyżej.
 3. W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu.
  W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL, organ gminy zawiesza wniosek do czasu usunięcia niezgodności w systemie przez odpowiedni organ lub żąda przedłożenia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie, w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.


Sposób

 1. Wniosek w formie papierowej składa się osobiście,  z wyjątkiem:
  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wnioskodawcą jest jeden z rodziców lub opiekun prawny;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców jako wnioskodawca;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską w imieniu której wniosek składa opiekun prawny.
 2. Przy złożeniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie i częściowo. W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej pokonać się przeszkody, osoba zawiadamia o tym pracownika urzędu gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
 3. Dowód osobisty odbiera się osobiście. W imieniu osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych dokument odbiera rodzic, który był wnioskodawcą albo opiekun prawny. Dowód osobisty wystawiony na osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie, rodzic – wnioskodawca albo kurator.


Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. Nr 20, tel. 24 366-87-19.

Forma załatwienia
Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić go w razie:

 1. Upływu terminu ważności dowodu osobistego (wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).
 2. Niezwłocznie - w przypadku:
  • Zmiany danych w zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.
  • Zmiany wizerunku twarzy w stosunku do wizerunku znajdującego się w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym bądź uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
  • Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Utarta /uszkodzenie dowodu osobistego
Osoba, która utraciła dowód osobisty
(kradzież, zgubienie, całkowite zniszczenie) jest obowiązana niezwłocznie zgłosić ten fakt osobiście organowi dowolnej gminy bądź poza terytorium RP –dowolnej placówce konsularnej RP i wystąpić o wydanie nowego dokumentu. Z chwilą osobistego zgłoszenia utraty bądź uszkodzenia dokumentu w organie gminy lub placówce konsularnej RP posiadacz otrzymuje bezpłatne zaświadczenie. Natomiast w przypadku gdy posiadacz dokona zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego poprzez dokument elektroniczny bądź w sytuacji gdy posiadacz dowodu osobistego przebywa poza granicami RP i dokona zgłoszenia poprzez formę pisemną za pomocą poczty, telefaksu, takie zaświadczenia wydaje się jedynie na żądanie. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie organy: dowolny organ gminy, policję bądź inny organ administracji publicznej.
Sposób
Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem:

 • osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych- składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek
 • Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie elektronicznej dokument ten przekazuje się osobiście lub pocztą.


Opłaty
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212; z 2017 r. poz. 1626).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 poz.2096).


Tryb odwoławczy
Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stara Biała w terminie 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij