W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek, rozłożenia na raty, odroczenie - osoby prawne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy

Symbol
3123

Komórka
FN.P.

Termin załatwienia
Miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opis
Zgodnie z Ordynacja podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Kogo dotyczy
Osób prawnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wraz z uzasadnieniem.
 2. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 lat obrotowych lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.
 3. Informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunku zysków i strat)
 4. Dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ na rozpatrzenie sprawy.
 5. Formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 7. Oświadczenie o otrzymanej /nieotrzymanej pomocy de minimis.
 8. Zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 13, tel. 24 366-87-12.

Sposób załatwienia
Organ podatkowy wydaje decyzję w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę, odroczenia bądź rozłożenia na raty.

Opłaty
Złożenie wniosku i wydanie decyzji zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz.1325, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
 3. Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1).
 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2371, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Na decyzję w sprawie umorzenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje
Podanie powinno zawierać dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których dotyczy oraz wskazanie okresu za jaki zaległość podatkowa jest należna, wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty. Przedmiotem postępowania o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. podatek, którego termin płatności już upłynął.

Załączniki

Powiadom znajomego