W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Podinspektor – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Referat Finansowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia Unieważnia się nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora – ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym z uwagi na brak wolnego stanowiska urzędniczego, w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
Na wolne stanowisko został przeniesiony inny pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku urzędniczym.
W związku z powyższym, procedura niniejszego naboru została zakończona bez rozstrzygnięcia przez unieważnienie postępowania konkursowego.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Referat Finansowy
Miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała - Kancelaria pok. nr 22
Status unieważnione

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym

od dnia 1 lutego 2023 r. oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Referat Finansowy

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie: wyższe

- preferowany kierunek studiów: finanse i rachunkowość lub ekonomia

 1. Staż pracy:

- minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości.

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub

zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych następującymi przepisami w zakresie przypisanym do stanowiska pracy:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.);

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2023 r. poz.120);

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm); - ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530); - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40); oraz przepisy wykonawcze do ww. ustaw. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283); - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 z późn.zm.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. Prowadzenie w programie  finansowo – księgowym ewidencji syntetycznej i analitycznej dowodów księgowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym do:

 • rachunku wydatków budżetowych,

 • rachunku świadczeń socjalnych,

 • rachunku depozytu,

 • rachunków środków pomocowych.

 1. Dekretowanie  i przygotowanie dokumentów do księgowania.

 2. Księgowanie dowodów w zakresie wydatków i kosztów – prowadzenie kart wydatków, comiesięczne ich uzgadnianie. Bieżąca kontrola poprawności dokonanych zapisów księgowych, analiza zgodności obrotów i sald poszczególnych kont analitycznych z obrotami i saldami odpowiednich kont syntetycznych, uzgadnianie prawidłowości sald, wyjaśnianie spraw spornych i rozliczeń.

 1. Zamykanie i uzgadnianie co miesiąc wszelkich dowodów księgowych.

 2. Dokonywanie przelewów bankowych  za  rachunki i faktury  zgodnie z terminem ich płatności.

 3. Sporządzanie potwierdzenia sald.

 4. Samokształcenie poprzez śledzenie bieżących przepisów prawnych i stosowanie ich w pracy.

 5. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb28S.

 6. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań RbZ.

 7. Analiza zaangażowania wydatków budżetowych w stosunku do planowanych wydatków w roku budżetowym.

 8. Przelewanie na rachunek kwoty odpisu na ZFŚS.

 9. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem uiszczania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

 10. Księgowanie i rozliczanie wpłaconych wadiów na rachunek depozytu.

 11. Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, wyjaśnianie powstałych różnic.

 12. Ewidencja środków trwałych.

 13. Dokonywanie inwentaryzacji, sporządzanie protokołów oraz wycena inwentaryzacji, zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi w jednostce wytycznym.

 14. Analiza i kontrola kont, przeprowadzanie weryfikacji sald księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic i inwentaryzacja roczna tych kont.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1,09-411 Biała,

 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową,

 • praca w zespole,

 • realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,

 • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,

 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, 

 • budynek Urzędu jest piętrowy,  

 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na piętrze,

 • budynek Urzędu nie posiada windy,

 • pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),

 • umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny opatrzony numerem telefonu lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem.

2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko:

Podinspektor – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej”

3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

5. Kserokopie świadectw pracy.

6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530).

7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

8. Klauzula informacyjna dla kandydata.

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej” na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr  22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2023 r. do godz. 1600

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

 

Biała, dnia 27 stycznia 2023 r.

                                       Wójt

/-/ Sławomir Wawrzyński

 

Załączniki

Powiadom znajomego