W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Podinspektor – stanowisko pracy ds. gospodarki wodno-ściekowej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Mariola Siarkowska, Stara Biała
Uzasadnienie wyboru Pani Mariola Siarkowska spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wyższe wykształcenie obejmujące preferowany kierunek administracyjny. Na podstawie oceny merytorycznej dokumentów Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie umiejętności do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor – stanowisko pracy ds. gospodarki wodno-ściekowej
Miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała - Kancelaria pok. nr 22
Status rozstrzygnięte

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym

oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor – stanowisko pracy ds. gospodarki wodno-ściekowej

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie wyższe preferowany kierunek techniczny lub administracyjny.

 6. Staż pracy: 5 lat.

 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

 8. Posiadanie prawo jazdy kategorii „B” i samochodu prywatnego do wykorzystywania w celach służbowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych następującymi ustawami w zakresie przypisanym do stanowiska pracy:

 • z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);

 • z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.);

 • z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.);

 • z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

 • z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r. poz. 221 ze zm.);

 • z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.);

 • z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);

 • z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.);

 • z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 40 ze zm.); oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, oraz;

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) kontrola w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi;
3) prowadzenie spraw związanych z melioracją użytków rolnych;
4) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz dotyczących zatwierdzenia ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach;
5) prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi w zakresie wykonywania  urządzeń wodnych i odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych;
6) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
7) przygotowywanie, oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
8) współpraca z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi w zakresie zadań wynikającym  z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała;

 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową oraz pracą w terenie;

 • praca w zespole;

 • praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych;

 • pełny wymiar czasu pracy;

 • budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;

 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na paterze;

 • budynek Urzędu nie posiada windy;

 • pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku);

 • umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający numer telefonu lub adres e-mailem oraz opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko: Podinspektor – stanowisko pracy ds. gospodarki wodno-ściekowej”
3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.).
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
8. Klauzulę informacyjną dla kandydata.
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty można składać:

- osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy (pok. nr 22), w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor – stanowisko pracy ds. gospodarki wodno-ściekowej”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. do godz. 16:00.

lub

- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, z dopiskiem na kopercie :
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor – stanowisko pracy ds. gospodarki wodno-ściekowej”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. do godz. 16:00.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

Biała, dnia 28 grudnia 2023 r.

Wójt

/-/ Sławomir Wawrzyński

Załączniki

Powiadom znajomego