W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Remont szkoły w Starych Proboszczewicach

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont szkoły w Starych Proboszczewicach" zawarta została umowa z następującym wykonawcą:

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Janusz Ostrowicki
Jasień 53, 87-605 Tłuchowo

Cena oferty wybranej: 139000,00 zł brutto
(słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Remont szkoły w Starych Proboszczewicach" wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
Janusz Ostrowicki
Jasień 53, 87-605 Tłuchowo

Cena oferty wybranej: 139000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.
    W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, Janusz Ostrowicki, Jasień 53, 87-605 Tłuchowo - ocena pkt 100.

ZP. 3410-15/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Remont szkoły w Starych Proboszczewicach".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: do dnia 30 czerwca 2009 r. www.ugstarabiala.bip.org.pl, od dnia 1 lipca 2009 r. www.bip.starabiala.pl oraz www.starabiala.pl.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie itp.) w budynku szkoły w Starych Proboszczewicach.
Inwestycja realizowana będzie w budynku szkoły w Starych Proboszczewicach.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: do 25 sierpnia 2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium - 2600,- zł.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 lipca 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pok. 6. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 czerwca 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych - nie dotyczy.


Pliki do pobrania:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Przedmiar robót - roboty remontowe
  3. Projekt budowlany - branża elektryczna
  4. Przedmiar robót - branża elektryczna

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane