Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy

Treść

Symbol
4453

Komórka
FN.O.

Termin załatwienia
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opis
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Po zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Wójta Gminy Stara Biała. W terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, pracodawca składa Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z wymaganymi załącznikami.

Kogo dotyczy
Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Stara Biała umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 2. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 3. Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 4. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 5. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 12, tel. 24 366-87-11.

Sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 1. Art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010);
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm., z 2013 r. poz. 276 i z 2014 r. poz. 1543).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu do 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij