W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Klaudia Kruk, Ludwikowie
Uzasadnienie wyboru Pani Klaudia Kruk posiada wyższe wykształcenie. Po uzyskaniu odpowiedzi na pytania zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie umiejętności do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska.
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała największą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Miejsce pracy Urząd Gminy Stara Biała
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała - Kancelaria pok. nr 22
Status rozstrzygnięte
Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym
od 1 stycznia 2023 r.
oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie: wyższe oraz 3 letni staż pracy

preferowany kierunek studiów ochrona środowiska, inżynieria środowiska oraz staż pracy związany z ochroną środowiska.

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub
  zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

 2. Posiadanie prawo jazdy kategorii „B” i samochodu prywatnego do wykorzystywania w celach służbowych.

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych następującymi ustawami w zakresie przypisanym do stanowiska pracy:

- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.);
- z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.);
- z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297
z późn.zm.);
- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.);
- z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn.zm.)
- z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm);
- z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.);
oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
oraz rozporządzeniami:
- Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
(Dz.U. z 2016 r. poz. 283);
- Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 z późn.zm.).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla spraw prowadzonych na stanowisku;

 2. przygotowywanie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska i współdziałanie w tym zakresie z innymi organami;

 3. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 4. przygotowywanie opinii i uzgodnień, których obowiązek wydania został nałożony na wójta ustawą Prawo geologiczne i górnicze;

 5. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji o usunięciu odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania odpadów;

 6. prowadzenie spraw związanych z odpadami innymi niż komunalne, m.in. folią rolniczą, wyrobami zawierającymi azbest, itp.;

 7. przygotowywanie opinii wynikających z ustawy o odpadach oraz udzielanie informacji innym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań;

 8. sporządzanie zbiorczych sprawozdań (w tym statystycznych) z zakresu spraw prowadzonych na stanowisku;

 9. przygotowywanie i aktualizowanie informacji publikowanych na stronach internetowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, ul: Jana Kazimierza 1,09-411 Biała,

 • praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową oraz pracą w terenie,

 • praca w zespole,

 • realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu,

 • praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,

 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, 

 • budynek Urzędu jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,  

 • pomieszczenie biurowe jest usytuowane na parterze,

 • budynek Urzędu nie posiada windy,

 • pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),

 • umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny opatrzony numerem telefonu lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem,

2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz własnoręcznym podpisem.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała na stanowisko:

Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska”

3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

5. Kserokopie świadectw pracy.

6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530),

7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

8. Klauzula informacyjna dla kandydata

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

12. Inne oświadczenia/zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska” na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr  22 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2022 r. do godz. 1600

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Nieodebrane dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

 

 

Biała, dnia 25 listopada 2022 r.

 

 

 

 

             Wójt

/-/ Sławomir Wawrzyński

Załączniki

Powiadom znajomego