W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Izabela Wypych, Płock
Uzasadnienie wyboru Uzasadnienie wyboru:

Oferta przedłożona przez kandydatkę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Dodatkowo z dokumentów wchodzących w skład oferty wynika, że Pani Izabela Wypych posiada staż pracy w bibliotece, co zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie stanowi preferencję w zatrudnieniu.
Kandydatka wykazała się wieloletnim doświadczeniem w pracy w instytucjach kultury, w tym również na stanowisku kierowniczym. Podczas przeprowadzonej rozmowy przedstawiła spójną, obejmującą wiele aspektów koncepcję funkcjonowania biblioteki, a także wyczerpująco odpowiadała na pytania członków komisji konkursowej, co odzwierciedla dobrą znajomość zasad funkcjonowania bibliotek.
Zaprezentowana przez kandydatkę wiedza i posiadane umiejętności umożliwiają właściwą realizację zadań powierzonych na powyższym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
Miejsce pracy Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała - Kancelaria pok. nr 22
Status rozstrzygnięte

Wójt Gminy Stara Biała
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej


I. Informacje ogólne:
1.Nazwa i adres instytucji:
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
II. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe na kierunku: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska,
pedagogika lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku
bibliotekoznawstwo lub w zakresie zarządzania kulturą.
3. Pięcioletni staż pracy – preferowany będzie staż pracy w bibliotece lub innej instytucji kultury.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których
mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
9. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad
finansowych obowiązujących w tych instytucjach.


10. Przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.

III. Pozostałe wymagania:


1. Znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o bibliotekach,
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy kodeks pracy.
2. Zdolności menadżerskie i organizatorskie.
3. Biegła umiejętność obsługi komputera.
4. Umiejętność pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym z programów
Unii Europejskiej,
5. Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.
6. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością
kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością literacką i artystyczną.


IV. Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:


1. Kierowanie działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej oraz reprezentowanie
jej na zewnątrz.
2. Pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece.
3. Organizowanie pracy oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia.
4. Opracowywanie sprawozdań opisowych, statystycznych, planu rzeczowo-finansowego oraz
zarządzeń i regulaminów wewnętrznych.
5. Organizowanie spotkań autorskich, odczytów, wystaw, konkursów i innych form inspirujących czytelnictwo i promujących GBP.
6. Współpraca z Urzędem Gminy Stara Biała oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,a także z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi.
7. Dobór właściwych, dostosowanych do potrzeb środowiska materiałów bibliotecznych.
8. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją i opracowaniem.
9. Prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi.
10. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, rejestru ubytków oraz innych wymaganych dokumentów w tym zakresie.
11. Prowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwacja.
12. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych do domu i na miejscu.
13. Nadzorowanie prac związanych z inwestycjami i remontami w GBP.


V. Wymagane dokumenty:


1. List motywacyjny.
2. CV – z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z informacją o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami.
3. Kwestionariusz osobowy kandydata.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
5. Aktualne zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wyłoniona w wyniku konkursu będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).
8. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konkursie na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej.
11. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej.
12. Pisemna autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej zawierająca m.in. następujące elementy:
- perspektywiczna wizja rozwoju statutowej działalności GBP,
- koncepcja współpracy z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz z innymi podmiotami,
- gospodarka finansowa GBP,
- efektywne wykorzystanie bazy lokalowej.


Składane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.


VI. Informacja o warunkach zatrudnienia i pracy na danym stanowisku:


1. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej na czas określony nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat, na warunkach wskazanych przez organizatora konkursu.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Organizator przed powołaniem kierownika zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania kierownika.
3. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko kierownika powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
4. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
5. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
6. Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, parter budynku, budynek nie posiada windy.
7. Gminna Biblioteki Publicznej w Starej Białej posiada filię w Nowych Proboszczewicach przy ul. Floriańskiej 20.
8. Godziny pracy: poniedziałek i piątek: 9:00 - 17:00, wtorek, środa, czwartek: 8:00 - 16:00.


VII. Termin i miejsce składania dokumentów.


1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, (pok.22) lub przesłać pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Stara Biała, 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1 z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej” w terminie do dnia 28.07.2023 r.
do godz. 15:00.


2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.


VIII. Informacje dodatkowe.


1. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności GBP w Starej Białej kandydaci mogą uzyskać u pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w godzinach pracy
Urzędu, po uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu 24 366 87 10)
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów i II etap: rozmowa kwalifikacyjna z
kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne.
4. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kandydaci będą powiadomieni telefonicznie.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
6. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Biała oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Wójt Gminy
/-/Sławomir Wawrzyński

Załączniki

Oświadczenia docx, 46 kB

Powiadom znajomego