W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Kontakt


Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Urząd Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała


tel.: +48 (24) 366 87 10
fax: +48 (24) 365 61 65


Strona internetowa: www.starabiala.pl

email: gmina@starabiala.pl

Przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała, Mańkowo i Maszewo Duże oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ZP.3410-17/09

zamawiający Gmina Stara Biała

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej 5 150 000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Podpisano umowę z wykonawcą

Treść

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała, Mańkowo i Maszewo Duże oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała" obejmującego dwa zadania: zadanie nr 1 - Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała, Mańkowo i Maszewo Duże, gm. Stara Biała, zadanie nr 2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała zawarta została umowa.

W zakresie zadania nr 1 zawarto umowę z firmą: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "ALPEX" - Mariusz Skrętowski - Sp. jawna, ul. Obrońców Płocka 1920 r. 11/3, 09-402 Płock. Cena oferty brutto: 89864,85 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 85/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

W zakresie zadania nr 2 zawarto umowę z firmą: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "ALPEX" - Mariusz Skrętowski - Sp. jawna, ul. Obrońców Płocka 1920 r. 11/3, 09-402 Płock. Cena oferty brutto: 22373,82 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 82/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Wójt Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała, pow. płocki informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: "Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała, Mańkowo i Maszewo Duże oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała" obejmującego dwa zadania: zadanie nr 1 – Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała, Mańkowo i Maszewo Duże, gm. Stara Biała, zadanie nr 2 – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała, wybrane zostały najkorzystniejsze oferty w zakresie każdego z zadań. Jedynym kryterium oceny ofert była cena (100%).
W zakresie zadania nr 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "ALPEX" - Mariusz Skrętowski - Sp. jawna, ul. Obrońców Płocka 1920 r. 11/3, 09-402 Płock. Cena oferty brutto: 89864,85 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 85/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.
W zakresie zadania nr 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "ALPEX" - Mariusz Skrętowski - Sp. jawna, ul. Obrońców Płocka 1920 r. 11/3, 09-402 Płock. Cena oferty brutto: 22373,82 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 82/100). Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

W przetargu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Zadanie nr 1:
 1. Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "ALPEX" - Mariusz Skrętowski - Sp. jawna, ul. Obrońców Płocka 1920 r. 11/3, 09-402 Płock – ocena 100,00 pkt.
 2. Zakład Usług Technicznych Budownictwa Osiecki Andrzej, ul. Płocka 59A/5, 09-200 Sierpc – ocena 64,37 pkt.

Zadanie nr 2:
 1. Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "ALPEX" - Mariusz Skrętowski - Sp. jawna, ul. Obrońców Płocka 1920 r. 11/3, 09-402 Płock – ocena 100,00 pkt.
 2. Zakład Usług Technicznych Budownictwa Osiecki Andrzej, ul. Płocka 59A/5, 09-200 Sierpc – ocena 86,43 pkt.

ZP. 3410-17/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Stara Biała, 09-411 Biała, woj. mazowieckie,
tel. (024) 366 87 10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zamówienia:
"Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała, Mańkowo i Maszewo Duże oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starabiala.pl, www.starabiala.pl.

Zamówienie obejmuje dwa zadania:

Zadanie nr 1 - Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Brwilno, Biała, Mańkowo i Maszewo Duże, gm. Stara Biała.
Zadanie obejmuje budowę odcinków wodociągów z rur PE o śr. 110 dł. 467,90 m, z rur PE o śr. 90 dł. 323,00 m oraz z rur PE 63 o śr. 63 dł. 76.00 m w miejscowościach Brwilno, Biała, Mańkowo i Maszewo Duże, gm. Stara Biała.

Zadanie nr 2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała.
Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 200 dł. 92,50 m w miejscowości Mańkowo.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: dwa miesiące od dnia podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w instrukcji dla wykonawców.

Wadium:
 1. dla zadania nr 1 – 3950,- zł
 2. dla zadania nr 2 – 600,- zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 21 sierpnia 2009 r. o godz. 900. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, Biała 68, 09-411 Biała (kancelaria).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 sierpnia 2009 r. o godz. 915, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego, pok. 6. Opłata za przekazaną SIWZ ustalona zostanie w wysokości pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacje dotyczące przetargu, tel. (024) 366 87 28.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 lipca 2009 r.

Art. 41 pkt. 12,13,14,15 ustawy prawo zamówień publicznych - nie dotyczy.


Pliki do pobrania:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Przedmiar robót sieć wodociągowa na działkach nr 99, 94, 83/5, 83/6 w miejscowości Brwilno
 3. Przedmiar robót sieć wodociągowa na działkach nr 63-4, 63-6, 64-2, 65-10 w miejscowości Brwilno
 4. Przedmiar robót sieć wodociągowa w miejscowości Biała
 5. Przedmiar robót sieć wodociągowa na działkach nr 66/29, 63/2, 66/19 w miejscowości Mańkowo
 6. Przedmiar robót sieć wodociągowa na działkach nr 190-16, 190-18, 190-6 w miejscowości Maszewo Duże
 7. Przedmiar robót sieć kanalizacyjna na działkach nr 66-29, 63-2, 66-19 w miejscowości Mańkowo
 8. Projekt budowlany - sieć wodociągowa na działkach nr 99, 94, 83/5, 83/6 w miejscowości Brwilno (plik 1 z 2)
 9. Projekt budowlany - sieć wodociągowa na działkach nr 99, 94, 83/5, 83/6 w miejscowości Brwilno (plik 2 z 2)
 10. Projekt budowlany – sieć wodociągowa na działkach nr 63/4, 63/6, 64/2, 65/10 w miejscowości Brwilno (plik 1 z 3)
 11. Projekt budowlany – sieć wodociągowa na działkach nr 63/4, 63/6, 64/2, 65/10 w miejscowości Brwilno (plik 2 z 3)
 12. Projekt budowlany – sieć wodociągowa na działkach nr 63/4, 63/6, 64/2, 65/10 w miejscowości Brwilno (plik 3 z 3)
 13. Projekt budowlany - sieć wodociągowa na działkach nr 20/8, 20/10, 20/23 w miejscowości Biała (plik 1 z 2)
 14. Projekt budowlany - sieć wodociągowa na działkach nr 20/8, 20/10, 20/23 w miejscowości Biała (plik 2 z 2)
 15. Projekt budowlany - sieć wodociągowa i kanalizacyjna na działkach nr 66/29, 63/2, 66/19 w miejscowości Mańkowo (plik 1 z 2)
 16. Projekt budowlany - sieć wodociągowa i kanalizacyjna na działkach nr 66/29, 63/2, 66/19 w miejscowości Mańkowo (plik 2 z 2)
 17. Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 190/16, 190/18, 190/6 w miejscowości Maszewo Duże

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane